Plasterk-banen volledig gesubsidieerd

maandag 22 maart 2010

Bij het toekennen van subsidies voor het aanstellen van jonge journalisten in het kader van de Plasterk-regeling, bleek dat er meer geld was dan dat er aan vragen waren. Dit meldt de NVJ, die zitting had in de Toewijzingscommissie die de aanvragen heeft getoetst aan de spelregels zoals die door het Stimuleringsfonds/OCW waren opgesteld.

Niet alleen hebben alle redacties met minder dan 60 journalisten een volledige subsidie gekregen, ook was er nog geld om een afronding naar boven toe te passen (vanaf de helft van het normgetal 60). Een redactie van bijvoorbeeld 90 redacteuren kreeg op die manier tweemaal een volledige subsidie toegewezen. Daarna bleek het nog mogelijk om ook de werkgeverslasten van de journalisten te bekostigen.

De toewijzingscommissie kent de subsidie toe onder de voorwaarde dat de jonge journalisten uit de Plasterk-subsidie alsmede die uit de CAO aantoonbaar ‘boven de sterkte’ dienen te worden aangenomen. Zeker omdat de FTE nu volledig wordt gesubsidieerd (incl. werkgeverslasten) zal hier scherp op worden toegezien. Er bestaat de mogelijkheid om het geld terug te vorderen als uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat dit niet het geval is. De uitdrukkelijke voorwaarde van OCW is dat geen verdringing van oudere journalisten mag plaatsvinden met subsidiegeld.

Aan de redactiecommissies is in een eerder stadium door de NVJ gevraagd om er – mede – op toe te zien dat die verdringing niet zal plaatsvinden. De jonge journalisten dienen de redacties te versterken, bijvoorbeeld als het gaat om multimediale en innovatieve projecten, niet om arbeidskosten op de redacties gesubsidieerd te krijgen.

Klik hier voor de gehonoreerde aanvragen voor subsidie t.b.v. de aanstelling van jonge journalisten.