Principeakkoord CAO AT5 goedgekeurd

dinsdag 21 juli 2009

De NVJ-leden, werkzaam bij AT5, hebben ingestemd met het eerder bereikte principeakkoord voor een nieuwe CAO. Tijdens de onderhandelingen is vooral gekeken naar de kwaliteit van de collectieve arbeidsvoorwaarden. Daarbij is de gehele CAO (ook tekstueel) gemoderniseerd.

1. Looptijd:
De CAOheeft een looptijd van 1 jaar vanaf 1-1-2009 tot 1-1-2010.

2. Salarissen:
• Conform de CAO ontvangen werknemers op basis van beoordeling een percentuele verhoging (= salaris doorgroei) richting het maximum van de schaal.
• De schaal minima en maxima worden structureel met 1% verhoogd. Het overeengekomen percentage is in overeenstemming met de verwachte inflatie over 2009. Deze verhoging heeft concreet effect voor de salarissen van werknemers die op het maximum van hun schaal zitten. Beoordeling leidt bij hen immers niet meer tot verhoging.
• Er is een eenmalige uitkering afgesproken op basis van de bedrijfsresultaten (EBITDA) van 200 € bruto. Zoals hierboven gesteld is de ontwikkeling in de voornaamste inkomstenbron, de reclamemarkt, zo slecht en zijn andere inkomstenbronnen (producties, subsidies) zo onzeker, dat niet op voorhand verwacht mag worden dat er een positief bedrijfsresultaat zal worden behaald. Maar mocht het zeer gehoopt wel lukken dan zal in januari 2010 over 2009 dit bedrag naar rato van de omvang van het dienstverband worden uitgekeerd. De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de bedrijfsresultaten en over de toepassing van deze regeling te adviseren.
• In artikel 5.7 van de CAO is een bonusregeling voor verkoopmedewerkers en leidinggevenden van de afdeling producties opgenomen. Deze is afhankelijk van de prestaties en gebaseerd op de ondernemingsdoelen. De directie kan herzien en over inhoud en toepassing van de regeling wordt met de OR gesproken.
• Omdat er onder het personeel van AT5 veel werknemers zijn met tijdelijke contracten hebben we afgesproken dat de 3% eindejaarsuitkering naar rato van de resterende duur van dat dienstverband in enig jaar wordt uitbetaald. In de oude situatie liep een werknemer dan het risico helemaal niets te krijgen.

3. Vergoeding van overwerk:
Afgesproken is dat overuren of vrije tijd ter compensatie in principe binnen 4 weken moet worden opgenomen. (artikel 5.8.2) Werkgever stelde aanvankelijk 2 weken voor. Het principe maakt het mogelijk de termijn verder te verlengen als men argumenten aanwezig acht waarom 4 weken onvoldoende is.

4. Redactiestatuut
In de CAO zal een betere verankering van de journalistieke onafhankelijkheid worden opgenomen. Niet alleen wordt bepaald dat er een redactiestatuut moet zijn, maar ook aan welke criteria deze zal moeten voldoen.

5. Aanwijzen vakantiedagen:

  • In overleg met de OR kunnen door de directie maximaal 2 dagen als collectieve vakantiedagen worden aangewezen.
  • Aan de lijst vakantiedagen is 5 mei / Bevrijdingsdag in lustrumjaren toegevoegd. In 2010 levert dat dus een extra vrije dag op.

6. Bijzonder verlof:
In artikel 7.4 is bijzonder verlof geregeld. We hebben een beknopt overzicht van de geldende verlofregelingen in een bijlage bij de CAO opgenomen. Iedere werknemer kan zich zodoende goed oriënteren op zijn rechten m.b.t. bijzonder verlof.

7. Fietsplan:
In artikel 13.3 is een regeling opgenomen die het de werkgever mogelijk maakt op fiscaal gunstige voorwaarden een fiets aan de werknemer ter beschikking te stellen.