Principeakkoord CAO Nieuwsbladjournalisten

donderdag 23 december 2010

Op 1 december 2010 hebben de onderhandelingsdelegaties van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten na drie onderhandelingsrondes een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Nieuwsbladjournalisten. De NVJ roept leden van de sectie Lokale Media om hun mening kenbaar te maken over het principeakkoord. Zij hebben per mail een stemformulier ontvangen.

1. Looptijd
Een looptijd van 27 maanden, te weten van 1 januari 2010 tot en met 31 maart 2012.

2. Loonontwikkeling
Het salaris van de journalisten wordt structureel verhoogd met: 1,25% per 1 april 2011.

3. Functie-indelingssystematiek
Een paritaire commissie evalueert de functie-indelingssystematiek inclusief de matrix en stelt zonodig aanpassingen voor. De conclusie en aanbevelingen moeten uiterlijk 1 juli 2011 aan partijen worden uitgebracht.

4. Werkgeversbijdrage voor vakbondsactiviteiten
De bijdrage die de NNP aan de NVJ verstrekt in het kader van vakbondsactiviteiten wordt geïndexeerd.

5. Jonge-journalistenregeling nieuwsblad
De NVJ zal van harte meewerken aan de uitvoering van de jonge-journalistenregeling, waarvoor de uitgangspunten zijn overeengekomen tussen Stimuleringsfonds voor de Pers en de NNP. De toewijzingscommissie zal bestaan uit vertegenwoordigers van NNP en NVJ.

6. Een gezamenlijke CAO
Partijen hebben afgesproken de mogelijkheden te onderzoeken voor één CAO voor lokale journalisten, waarbij zij aangetekend dat de NNP daartoe in 2009 al initiatief richting VSHU heeft ondernomen.

7. Lopende zaken
a. Leeftijdsfasebewust Personeelsbeleid.
Er wordt een paritaire commissie ‘Leeftijdsfasebewust Personeelsbeleid’ ingesteld met als opdracht uiterlijk 1 januari 2012 advies aan partijen uit te brengen. Bij dit onderzoek worden onder meer de artikelen 12.3 en 13 van de CAO (de toekenning van extra vakantierechten/vrije dagen voor oudere journalisten) betrokken.
b. Evaluatie verlenging arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Een paritaire commissie zal de werking van de huidige regeling, te weten drie contracten gedurende een periode van 24 maanden, evalueren. Rapportage aan partijen uiterlijk 1 januari 2012.