Principeakkoord CAO voor Vaktijdschriftjournalisten

woensdag 24 november 2010

De NVJ en de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (UVW) van het Nederlands Uitgeversverbond hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Vaktijdschriftjournalisten 2009-2010. De belangrijkste resultaten: de werknemers ontvangen een eenmalige uitkering van anderhalf procent en er wordt na jarenlang onderhandelen een nieuwe functiewaarderings- en indelingssystematiek ingevoerd. Tijdschriftsecretaris Yvonne Dankfort noemt dit een emancipatie van het beroep vaktijdschriftjournalistiek.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT D.D. 10 NOVEMBER 2010 INZAKE DE
“CAO VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 APRIL 2009 T/M 31 DECEMBER 2010”

Op 10 november 2010 hebben de onderhandelingsdelegaties van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (UVW), groepsvereniging binnen het Nederlands Uitgeversverbond, en van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor Vaktijdschriftjournalisten 2009-2010.

Het onderhandelingsresultaat, dat nog ter goedkeuring aan de besturen en achterban moet worden voorgelegd, omvat de volgende onderwerpen:

1. Looptijd
Een looptijd van 21 maanden: van 1 april 2009 t/m 31 december 2010

2. Salarissen
Gedurende de looptijd van de CAO worden de salarissen en salarisschalen niet verhoogd.
Werknemers die op 1 december 2010 in dienst zijn, ontvangen een eenmalige uitkering van 1,5 %, berekend over 12,96 x het gemiddelde bruto maandsalaris over de afgelopen 12 maanden (1 december 2009 t/m 30 november 2010).
Werknemers, die na 1 december 2009 in dienst zijn getreden, ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van het aantal maanden dat zij voorafgaand aan 1 december 2010 in dienst zijn.

3. Functie-indelingssytematiek, functiewaardering en loongebouw
CAO-partijen hebben het onderzoek naar de functie-indelingssystematiek en de beoordeling van het loongebouw op marktconformiteit afgerond.
De nieuwe functiewaarderings- en indelingsystematiek wordt ingevoerd per 1 januari 2011.
Het nieuwe loongebouw kent o.m. open schalen met minimum en maximum bedragen per loonlijn. Het bestaande loongebouw wordt in de loop van 2011 aangepast, maar zal na totstandkoming ingaan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011. Partijen hebben overeenstemming bereikt over de uitgangspunten van deze aanpassing, waaronder een verbeterd salarisperspectief voor vaktijdschriftjournalisten. Een paritaire studiecommissie zal worden belast met de opdracht voor de implementatie van de gemaakte afspraken, in samenwerking met Hay Group.

4. Onderzoek naar een raam-cao
Partijen hebben afgesproken mee te werken aan het onderzoek naar de tot standkoming van een raam-cao voor de sector uitgeverijbedrijf, waarbij alle in de sector vigerende cao’s zijn betrokken.