Principeakkoord Sociaal Plan PCM/AD NieuwsMedia

donderdag 2 juli 2009

Principeakkoord Sociaal Plan PCM/AD NieuwsMedia

Algemeen

1. Alle genoemde C-factoren zijn gebaseerd op de oude kantonrechtersformule.

2. De bedragen die volgen uit toegekende regelingen van dit Sociaal Plan zullen niet hoger zijn dan de als volgt omschreven inkomensderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, rekeninghoudend met de opzegtermijn:
- het loonverlies tot en met de maand waarin de leeftijd van 60 jaar wordt bereikt;
- het loonverlies tot aan het aanvullingsniveau van de van toepassing zijnde CAO vanaf 60 jaar op WW en IOW tot aan de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) onder aftrek van de WW- en IOW-uitkeringen, de voorwaardelijke backservice en de prepensioenuitkering (dagbladjournalisten en medewerkers vallend onder de BTU CAO), waarop betrokkene recht heeft.
- Bij toepassing van deze bepaling wordt uitgegaan van een ongesanctioneerd recht op WW-uitkering en aansluitende IOW-uitkering (duur en hoogte). Na individuele toepassing geldt voor de betrokken werknemer een garantie op het aldus berekende inkomensniveau, indien wijzigingen in de hoogte en de duur van de WW en IOW als gevolg van eventuele nieuwe wetgeving zouden leiden tot een lagere uitkering dan verondersteld bij toepassing van deze bepaling.

3. Het Sociaal Plan PCM Uitgevers 2008 dient als basis voor het nieuwe Sociaal Plan. Na aanvaarding van het principeakkoord zal het oude Sociaal Plan aangepast worden aan de afspraken uit dit principeakkoord.

Looptijd

Dit Sociaal Plan geldt voor de periode vanaf datum akkoord tot en met 31 december 2010.

Plaatsmakersregeling

1. Indien de medewerker gebruik maakt van de plaatsmakersregeling heeft hij recht op een plaatsmakerspremie waarbij C = 0.9. Dezelfde premie geldt als de medewerker gebruik maakt van de regeling stimulering korter werken over het aantal uren dat korter wordt gewerkt.

2. Indien werkzaamheden zich daartoe lenen en beschikbaar komen, bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een ZZP-constructie, zoals omschreven bij punt 3. onder het kopje boventalligheidsregeling.


3. De plaatsmakersregeling wordt opengesteld voorzover gebruikmaking bijdraagt aan het voorkomen van boventalligheid. Er gelden geen restricties voor leeftijdscategorieën (geen afspiegeling). Bij overtekening van deze regeling geldt First In First Out.

4. De directie kan gebruikmaking van de regeling weigeren indien dit bezwaarlijk is voor het functioneren van de organisatie (onmisbaarheidscriterium).

5. Voor werknemers die geboren zijn vóór 1950 en nog recht hebben op een VUT-uitkering geldt op basis van vrijwilligheid de ouderenregeling.

Boventalligheidsregeling

1. Bij de keuze voor vertrek heeft de boventallige werknemer recht op een vertrekpremie waarbij C = 0.8*. Daarnaast biedt werkgever de mogelijkheid om voor de collectiviteit onderzoek te doen naar plaatsingsmogelijkheden buiten de branche. In de vertrekpremie zijn suppletieverplichtingen, smartengeld en de fictieve opzegtermijn begrepen.

2. Bij de keuze voor bemiddeling geldt het volgende:
a. De werknemer die kiest voor bemiddeling heeft in beginsel recht op de schadeloosstelling (C = 0,5) + een budget om de bemiddelingstermijn van te financieren (C = 0,55).
b. Het bemiddelingsbudget (dus niet de schadeloosstelling) dient ter financiering van de bemiddelingstermijn en/of de aanvulling op een lager salaris extern. Ter financiering van de bemiddelingstermijn wordt het bruto maandsalaris vermeerderd met de werkgeverslasten à 25% in mindering gebracht op het budget.
c. Indien het bemiddelingsbudget ontoereikend is voor financiering van de voortzetting van het dienstverband gedurende minimaal drie maanden (gerekend vanaf de datum van boventalligheid), kan de werknemer alleen gebruik maken van de vertrekregeling en gaat hij of zij direct uit dienst met de vrijwillige vertrekpremie van C = 0,8 (dus niet: schadeloosstelling + bemiddelingsbudget). Aan deze groep medewerkers wordt een ‘startpakket’aan bemiddelingsbegeleiding geboden, bestaande uit drie loopbaanadviesgesprekken.
d. Aan het begin van de bemiddelingstermijn wordt de (uiterste) einddatum van de arbeidsovereenkomst vastgelegd in een door werkgever en werknemer ondertekende vaststellingsovereenkomst. De maximale duur is 12 maanden (gerekend vanaf de datum aanzegging boventalligheid). Indien de werknemer deze vaststellingsovereenkomst weigert te tekenen, volgt ontslag en vervalt de mogelijkheid om aanspraak te maken op de regelingen van het Sociaal Plan.
e. De inspanningsverplichtingen (van werkgever én werknemer) gedurende de bemiddelingstermijn worden aan het begin van de bemiddelingstermijn in een getekende inspanningsverklaring vastgelegd.
f. Tijdens de bemiddeling is de werknemer vrijgesteld van werk.
g. Aan het einde van de bemiddelingstermijn of bij tussentijdse externe plaatsing ontvangt de werknemer de schadeloosstelling. Hij ontvangt niet het eventuele restant bemiddelingsbudget. Werknemer treedt op de eerst mogelijke datum in dienst van de nieuwe werkgever. De schadeloosstelling wordt op een door de werknemer nader aan te geven wijze/rekening uitgekeerd.
h. Bij interne plaatsing ontvangt de werknemer geen schadeloosstelling en geen restant bemiddelingsbudget.
i. De definitie van passende functie blijft ongewijzigd, met dien verstande dat de 80 – 30 km wijzigt in een 60 – 20 km (maximale afstand, respectievelijk maximale toename afstand woonplaats – nieuwe standplaats).
j. Op een lager salaris in een nieuwe baan buiten PCM/AD NieuwsMedia, niet als gevolg van een verminderd parttimepercentage, wordt een aanvulling verstrekt onder de voorwaarde dat het verschil in jaarsalaris met de nieuwe externe functie maximaal 20% is. Hiertoe worden de salarissen van de oude en nieuwe functie op fulltime basis met elkaar vergeleken. De aanvulling wordt bepaald met inachtneming van het volgende:
- de totale aanvulling bedraagt nooit meer dan het restant bemiddelingsbudget op het moment van uitdiensttreding èn,
- de aanvulling bedraagt maximaal 15% van het oude brutojaarsalaris op basis van een gelijkblijvend parttimepercentage èn,
- in het geval van een nieuwe contractsduur van 6 tot 12 maanden is de duur van aanvulling maximaal 1 jaar plus de helft van de op het moment van uitdiensttreding eventuele resterende bemiddelingstermijn èn,
- in het geval van een nieuwe contractduur van 12 maanden of langer is de duur van de aanvulling maximaal 2 jaar plus de op het moment van uitdiensttreding eventuele resterende bemiddelingstermijn.
k. De aanvulling op een lager salaris extern wordt éénmalig, dus in één keer, uitgekeerd op dezelfde wijze als de schadeloosstelling.
l. Aan het einde van de bemiddelingstermijn eindigt het dienstverband zoals vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.
m. Indien bemiddeling van 12 maanden vanuit het bemiddelingsbudget gefinancierde bemiddeling (bruto maandsalaris x 12 x 125%) niet is gelukt, wordt naast de schadeloosstelling van C = 0,5 een extra schadeloosstelling van C = 0,3 verstrekt. Deze totale schadeloosstelling van C = 0,8 mag nooit meer bedragen dan 28 bruto maandsalarissen.
n. De bemiddelingskosten worden door werkgever gedragen.
o. Voor de vergoeding van studiekosten is een budget van maximaal € 5.000 (incl. BTW) per werknemer beschikbaar. Hierbij zal sprake zijn van maatwerk.
p. Er worden concrete afspraken gemaakt over meewerken aan bemiddeling. Werknemer werkt mee aan de bemiddeling zoals ook wordt vastgelegd in de inspanningsverklaring. Sanctie kan in het uiterste geval gedwongen einde van het dienstverband zijn waarbij de mogelijkheid om aanspraak te maken op de regelingen van het Sociaal Plan vervalt.
q. De afdeling personeel & organisatie coördineert bemiddeling. Bij AD Nieuwsmedia worden in overleg met de Ondernemingsraad drie bureaus ingehuurd om de bemiddeling uit te voeren. Er vindt differentiatie plaats naar gelang de mogelijke doelgroepen (bijv. MBO-ers, 50+-ers, ICT-ers). Bij PCM Uitgevers loopt de bemiddeling via Talent & Result.
r. Indien de werknemer na het aanvaarden van een functie elders, binnen 1 jaar werkloos wordt, kan hij desgewenst nog gedurende drie maanden gebruiken maken van ondersteunende bemiddeling door PCM/AD NieuwsMedia.

3. Indien werkzaamheden zich daartoe lenen en beschikbaar komen, is er de keuze voor een ZZP-constructie waarbij de boventallige werknemer recht heeft op een vertrekpremie gebaseerd op de oude kantonrechtersformule waarbij C = 0,7. Daarnaast ontvangt de vertrekkend medewerker een aantal opdrachten die een waarde vertegenwoordigen C = 0,3. De ZZP-constructie dient nader uitgewerkt te worden per titel in overleg met de betrokken vakorganisaties.

4. Voor de boventallige werknemers die geboren zijn < 1950 geldt de ouderenregeling. Deze regeling verstrekt de medewerker tot aan de 65-jarige leeftijd een aanvulling op de VUT-uitkering tot 80% van het laatstverdiende brutosalaris. De pensioenopbouw wordt volgens de gebruikelijke premieverdeling 2/3 deel werkgever en 1/3 deel werknemer volledig voortgezet tot de standaard uittredingsleeftijd (spilleeftijd) die voor betrokkene geldt. Eventueel nog bestaande vakantierechten worden uitbetaald.

5. Werknemers die kiezen voor de vertrekpremie kunnen deze uitkering aanwenden als budget voor een inkomensregeling oudere werknemers, indien en voor zover het budget daarvoor toereikend is. Het budget kan gebruikt worden voor handhaving van het dienstverband tot de leeftijd van 60 jaar en aanvulling op een WW- en IOW-uitkering daarna tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Op het budget worden werkgeverslasten in mindering gebracht.

6. De boventallige werknemer die een eigen bedrijf begint, kan een financiële ondersteuning krijgen tot maximaal € 5.000 (inclusief BTW). De ondersteuning geldt niet voor werknemers die gebruik maken van de ZZP-constructie.

7. Bij ontslag na gebruikmaking van de bemiddelingsfase of van de ouderenregeling wordt een afscheidsbedrag (bruto) toegekend ter hoogte van 70% van de laatst genoten jubileumvergoeding. Daar waar het fiscale regime hiertoe de mogelijkheid biedt zal (een gedeelte) van de jubileumvergoeding onbelast worden uitgekeerd.* Bij verlies van werkgelegenheid als gevolg van de samenvoeging van de drukkerijen
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam wordt in geval van boventalligheid binnen deze drukkerijen de vertrekpremie van C=0.8 verhoogd tot C=0.9. Dit geldt gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan, of waar de uitvoering van een reorganisatie zijn feitelijke beslag krijgt in 2011.

Reorganisatie AD Nieuwsmedia

Naast dit principeakkoord zijn enkele afspraken gemaakt die specifiek gelden voor AD Nieuwsmedia en die onderdeel zullen uitmaken van de besluitvorming over de reorganisatie aldaar.

1. De peildatum voor het bepalen van de ontslagvolgorde in het kader van afspiegeling met LIFO bij uitwisselbare functies is 1 september 2009.

2. De plaatsmakersregeling wordt gedurende minimaal 10 werkdagen opengesteld.

3. Gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan (tot en met 31 december 2010) zullen geen gedwongen ontslagen wegens reorganisatie plaatsvinden anders dan als gevolg van de reorganisatie waarover de besluitvorming thans gaande is binnen AD Nieuwsmedia.AD NieuwsMedia
PCM Uitgevers

CNV Media
FNV KIEM
NVJAmsterdam / Rotterdam – 6 juli 2009