Principeakkoord verlenging Sociaal Plan NPO

donderdag 16 mei 2013

De Nederlandse Publieke Omroep en de vakorganisaties NVJ, FNV KIEM en CNV Media hebben een principeakkoord gesloten over verlenging van het Sociaal Plan voor de landelijke publieke omroepen met één jaar. Dat betekent dat alle reorganisaties als gevolg van de bezuiniging van 200 miljoen (Rutte 1) zullen worden afgewikkeld volgens dit Sociaal Plan. Er zullen wel enkele tekstuele wijzigingen, als gevolg van veranderde wet- en regelgeving, doorgevoerd worden. Het Sociaal Plan zal nu op 31 december 2014 eindigen.Het principeakkoord wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de vakorganisaties.

Het huidige Sociaal Plan werd afgesloten in juni 2010 en liep aanvankelijk tot 30 juni van dit jaar. Maar vorig jaar werd het al met een half jaar verlengd tot 31 december van dit jaar.
Officieel moeten de fusies en reorganisaties op 1 januari 2014 afgerond zijn, maar het is niet uit te sluiten dat ook na die datum nog gevolgen te zien zullen zijn. Om elke vorm van rechtsongelijkheid te voorkomen is daarom besloten het plan ook nog in 2014 door te laten lopen. Het Sociaal Plan wordt overigens nadrukkelijk gekoppeld aan de gevolgen van de bezuinigingen van het kabinet Rutte 1 (200 miljoen). Mocht het huidige kabinet alsnog besluiten de aangekondigde 100 miljoen extra bezuiniging op te leggen, zullen partijen opnieuw rond de tafel moeten gaan zitten.

Enkele punten uit het voorstel:
Verlenging van het huidige Sociaal Plan tot 1 januari 2015 zonder inhoudelijke aanpassing. Met hierin een budget van € 5.000 voor scholing en begeleiding, de freelancersregeling, een aanzegtermijn van 5 maanden en een ontslagvergoeding op basis van de ‘oude’ kantonrechtersformule met een correctiefactor 1. De volledige tekst van het huidige Sociaal Plan is hier te lezen.

Wel zijn enkele technische wijzigingen aangebracht, mede als gevolg van veranderde wet- en regelgeving:

• In het Sociaal Plan wordt nu als pensioen(richt)leeftijd 65 jaar genoemd. Dat wordt nu aangepast door als grens de wettelijk stijgende AOW datum in het sociaal plan op te nemen.
• De regeling Fonds Voorziening Pensioenen (FVP) is door de overheid beëindigd, waardoor er geen tegemoetkoming meer wordt verstrekt in de pensioenpremie van werknemers boven de 45 jaar. De verwijzing in het sociaal plan naar die niet meer bestaande regeling zal daarom worden geschrapt.
• De onduidelijkheid over declaraties van gemaakte juridische kosten is opgelost door vast te stellen dat het bedrag daarvoor € 800 bedraagt, exclusief BTW maar inclusief zogeheten kantoorkosten. Dat was € 1.000 inclusief BTW en inclusief kantoorkosten. Tevens wordt het mogelijk dat de NVJ gemaakte kosten voor juridische begeleiding rechtstreeks kan worden gedeclareerd bij de omroepbedrijven.

Leden werkzaam bij de Landelijke Publieke Omroepen kunnen hun stem uitbrengen tot uiterlijk maandag 27 mei, 12.00 uur.
NVJ-leden met vragen over eventueel afgekondigde reorganisaties of het Sociaal Plan kunnen gebruik maken van een speciaal spreekuur van de NVJ. Van 16 mei tot en met 27 juni zal elke donderdag een spreekuur worden gehouden op het Mediapark in Hilversum. Lees meer