PvdA stelt Kamervragen over wurgcontract Sanoma

woensdag 26 juni 2013

Tweede Kamerleden Mei Li Vos en Astrid Oosenbrug ( PvdA), willen Kamervragen stellen naar aanleiding van het eenzijdig opgestelde wurgcontract van Sanoma Media. Aanleiding voor de vragen is het bezoek van NVJ-secretaris Rosa García López aan Vos en Oosenbrug op woensdag 19 juni en de berichtgeving over Sanoma in onder andere het NRC Handelsblad (13 juni en 21 juni).

De NVJ Freelance en NVF hebben de volgende vragen doorgestuurd naar Oosenbrug met het verzoek om ze aan de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, en aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, voor te leggen:

1. Kent u de berichten in NRC Handelsblad ‘Tweedehands stuk te koop’ (NRC Handelsblad 13 en 14 juni 2013) en ‘Sanoma wijzigt regeling over doorverkoop niet’ (NRC Handelsblad 20 juni 2013)?

2. Is het u bekend dat Sanoma Media, de grootste tijdschriftenuitgever in Nederland, per 1 juni 2013, een nieuwe regeling heeft voor het gebruik van auteursrechtelijk materiaal van freelance (foto)journalisten, inhoudende dat de freelance (foto)journalist aan Sanoma een licentie verstrekt voor de doorverkoop van artikelen aan derden en dat deze licentie exclusief is voor een periode van 9 maanden?

3. Is het u bekend dat indien en voor zover een derde partij een vergoeding voor het materiaal betaalt aan Sanoma, slechts 30% hiervan aan de freelance (foto)journalist toekomt?

4. Hoe beoordeelt u vervolgens dat Sanoma een overeenkomst hanteert waarin de maker een exclusieve licentie geeft aan Sanoma voor het sublicentiëren van het geleverde auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder dat daar een billijke vergoeding voor de maker tegenover staat en de overeenkomst onredelijk bezwarende bepalingen bevat die de positie van de freelance (foto)journalist aantast?

5. Bent u het eens met de PvdA-fractie dat Sanoma Media misbruik maakt van haar positie als marktmacht? Zo ja, welke maatregelen neemt u om de positie van de freelancers te versterken?

6. Vindt u het wenselijk dat grote marktpartijen nu nog dergelijke exclusieve licenties eisen van auteursrechthebbenden terwijl het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht, dat de in Tweede Kamer ter behandeling ligt, vanwege het ontbreken van terugwerkende kracht van artikel 25c lid 1 (billijke vergoeding) geen betrekking heeft op reeds lopende overeenkomsten? Zo nee, bent u bereid het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht op dit punt aan te passen?

7. Deelt u de mening van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) dat Sanoma door nu nog snel langlopende exclusieve licenties van haar freelance (foto)journalisten te eisen, het (wetsvoorstel) Auteurscontractenrecht omzeilt? Zo ja, bent u bereid te overwegen om terugwerkende kracht toe te kennen aan artikel 25c lid1 van het wetsvoorstel?

8. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat de werkwijze van Sanoma mogelijk in strijd is met de Mededingingswet die bedoeld is te grote machtsconcentraties tegen te gaan en vrije concurrentie te bevorderen? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan?

9. Is het u bekend dat de Mededingingswet in de uitleg van de ACM beroepsorganisaties verbiedt om prijsafspraken te maken of zelfs maar adviestarieven te publiceren? Is het daarmee niet onredelijk dat Sanoma zo wordt beschermd tegen een gezamenlijk front van freelancers, terwijl de ACM andersom freelancers niet beschermt tegen de gedwongen winkelnering en de wurgcontracten van Sanoma? Zo ja, welke maatregelen treft u om deze ongepaste situatie te veranderen?

10. Hoe beoordeelt u dat Sanoma – na hevig protest van freelancers en beroepsorganisaties zoals de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) – vasthoudt aan haar wurgcontract en dat zij nauwelijks ontvankelijk is voor argumenten van haar freelancers?

11. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat Sanoma bij de gratie van freelancers bestaat en dat zij in haar tijdschriften regelmatig misstanden aan de kaak stelt maar zelf haar freelancers onheus behandelt? Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor de positie van freelancers en hoe kunnen freelancers beter worden beschermd?