Raamwerk Sociaal Plan PCM/AD NieuwsMedia voorgesteld

donderdag 18 juni 2009

De NVJ organiseert twee informatiebijeenkomsten over de pijlers voor een nieuw Sociaal Plan PCM/AD NieuwsMedia. De gezamenlijke vakorganisaties hebben afgesproken het door de directie voorgestelde raamwerk voor een sociaal plan neutraal aan de leden voor te leggen. Als er instemming is met de basisuitgangspunten kunnen de details verder worden uitonderhandeld.

In het directievoorstel worden de regelingen die bij TMG (Telegraaf) zijn afgesproken als uitgangspunt genomen in zowel de vrijwillige als de gedwongen vertrekfase. De basis van het TMG-plan vormt weliswaar bemiddeling van werk naar werk, maar de vrijwillige vertrekregeling biedt een vergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule met als factor 0,9.

Daarnaast is een voorstel overgenomen uit het NDC-plan dat voorziet in een regeling waarbij een deel van de te ontvangen vergoeding (30%) in de vorm van freelancewerk zal worden uitgekeerd. Dat laatste kan, mits strak vastgelegd, vooral voor journalisten perspectief bieden. Deze regeling geldt zowel in de vrijwillige als in de verplichte fase.

De NVJ vindt dat de regeling met betrekking tot freelancewerk alleen zin heeft als er duidelijke afspraken zijn te maken met betrekking tot de tarieven. ‘Dat is onzerzijds een uitdrukkelijke voorwaarde’, aldus waarnemend dagbladbladsecretaris Arthur Maandag.

Verder kan er geen misverstand over bestaan dat het Ontslagbesluit de basis vormt voor het plan en dat kwaliteitsselectie zich daarmee niet verdraagt. ‘Inzet van de NVJ is dat er bij het definiëren van groepen waar boventalligheid zal ontstaan, sprake moet zijn van zo groot mogelijke groepen uitwisselbare functies. Met andere woorden: zo min mogelijk schotten.’ Die indeling zal zo zorgvuldig mogelijk moeten gebeuren, waarbij een rol is weggelegd voor inspraakorganen/vakorganisaties. ‘Ook in die zin is het TMG-plan een goed voorbeeld.’


Om nader tekst en uitleg te geven heeft de NVJ twee informatiebijeenkomsten belegd:

In Rotterdam op:
Donderdag 18 juni van 11:00 - 13:00 uur zaal Accolade, Marten Meesweg 35

In Amsterdam op:
Vrijdag 19 juni van 11:00 - 13:00 uur kleine Auditorium INIT-gebouw, Jacob Bontiusplaats 9

Tot en met dinsdag 23 juni 2009 17:00 uur kunnen leden werkzaam bij PCM/AD NieuwsMedia laten weten of zij wel of niet met de uitgangspunten instemmen.