Reacties besluit overleg besturen Freelance en NVF

vrijdag 23 december 2011

Acht freelancers en drie fotografen reageerden via e-mail op het besluit van de besturen freelance en NVF om geen eigen acties te organiseren in het verlengde van de dagbladacties vorige week. Via Twitter ontving de NVJ een herhaaldelijk oproep om zich in te zetten voor een Freelance CAO. De NVJ geeft een overzicht van alle reacties en vragen, inclusief antwoorden.

1) Reacties met betrekking tot kartelverbod:
“Ik vraag me af hoe hard dat zogenaamde kartelverbod is en of dat misschien niet aanvechtbaar is.”
“Met alle respect, wat een slap en laf gezwatel! Inderdaad, de mededingingswet zit ons als freelancers al jaren onvoorstelbaar in de weg. DIE WET ZELF of de SELECTIEVE TOEPASSINGEN ERVAN (moet) het onderwerp van de NVJ actie worden!”

Antwoord NVJ:
Een volledige wet is niet aan te vechten. De Nederlandse mededingingswet is een uitvoering van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en twee Europese verordeningen. Deze zijn alle dwingend recht, hetgeen betekent dat de lidstaten er niet vanaf mogen wijken. Het aanvechten van deze verdragen en verordeningen bij het Europees Hof van Justitie in Straatsburg is volstrekt kansloos en niet realistisch.

Het mededingingsrecht is streng maar niet strenger en niet soepeler dan de Europese mededingingsregels en de NMa bijt hard. Lobbywerk in Den Haag en Brussel biedt meer perspectief dan de mededingingswetgeving uitspitten op mazen in de wet. De NVJ focust zich daarom ook op lobbywerk.

2) Reacties met betrekking tot Freelance CAO:
“De NVJ zou zich moeten inzetten voor een Freelance CAO in plaats van een dagblad CAO.”

Antwoord NVJ:
Dit is op grond van de mededingingswet niet toegestaan. De NVJ zwengelt wel permanent de discussie aan over een duidelijke opslag (minimaal 50 procent boven CAO-loon per uur). Op deze manier kun je bewustwording scheppen over de noodzaak om behoorlijke tarieven te blijven vragen. Daarnaast verricht de NVJ onderzoek naar de huidige rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van freelancers om met cijfers hun positie te onderbouwen. Ook is de NVJ een dienst aan het ontwikkelen waardoor de positie van de freelancer kan verbeteren (hierover meer in 2012).

3) Reacties met betrekking tot collectieve Pensioenregeling
“Wat wellicht wel in ieders belang is – ook gelet op het drama dat zich langzaam aan begint af te tekenen bij zzp’ers in andere bedrijfstakken – is het opzetten van een collectieve pensioenregeling”.

Antwoord NVJ:
Ook dit is op grond van de mededingingswet niet toegestaan. Over een verplichte
collectieve pensioenregeling voor een volledige bedrijfstak (dus voor iedereen die werkzaam is in die bedrijfstak ongeacht of het een werknemer of freelancer betreft) heeft de Europese rechter reeds geoordeeld dat dit in strijd is met de Europese mededingingsregels. Kortom hier is tot in de hoogste instantie over geprocedeerd.
De NVJ biedt aan leden wel aantrekkelijke kortingen aan op verzekeringen zoals ziektekostenverzekeringen.

4) Reactie en verzoek opleidingen en trainingen:
“Ik zie nog een aandachtspunt: meer toegang en korting voor freelancers met betrekking tot opleidingen en trainingen vanuit de NVJ. Ik hoor vaak dat me die toch te duur vindt en zie zelf bijvoorbeeld dat journalisten in loondienst (en gratis) toegang hebben tot masterclasses en andere trainingen. “

Antwoord NVJ:
Het aanbod van de NVJ Academy is gericht op freelancers. Zeventig procent van de trainingen wordt gevolgd door freelancers en 30 procent door journalisten in vaste dienst. Sommige trainingen zoals ‘Expeditie Bladenmaken’ zijn gratis en toegankelijk voor zowel freelancers als werknemers. Voor gratis trainingen hanteert de NVJ de verdeling: 50/50.
De prijzen van de opleidingen zijn gebaseerd op het budget van freelancers. Vaak dekken de cursussen de kosten die de NVJ maakt, niet. Vergeleken met andere aanbieders bieden wij de opleidingen tegen bodemprijzen aan. Ook hierin proberen we freelancers tegemoet te komen. Bovendien genieten freelance leden 30 procent korting op onze opleidingen.

5) Reactie op het plan PvdA:
‘Ik steun het plan van Tweede Kamerlid Hamer van de PvdA om te komen tot een minimumtarief voor freelancers (zzp’ers). Ik voel me meer journalist dan ondernemer.’

Antwoord NVJ:
Zie het bericht in deze Nieuwsbrief over Minimumtarieven zzp’ers ongewenst

6) Positieve reacties:
“Goed dat u het voor ons opneemt.”
“Dank voor jullie bericht en inzet!”