Sectie Plus+: meer opkomen voor oudere freelancers

dinsdag 15 oktober 2013

Het merendeel van de sectie Plus+ van de NVJ zijn lid omdat zij na hun actieve werkzame periode verbonden willen blijven aan de vereniging. Een ander belangrijk motief om lid te zijn is belangenbehartiging, speciaal op pensioengebied. Bijna 90 procent van de leden wil bovendien dat er meer aandacht komt voor de belangen van de oudere freelancers. Dit blijkt uit een ledenenquête (pdf) die afgelopen zomer is gehouden onder de leden van de sectie Plus+ van de NVJ.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de Sectie Plus+ een waakhond op pensioenterrein kan zijn. Ontmoeting en gezelligheid scoort een middenpositie van ongeveer 50 procent. Het overgrote merendeel van de respondenten brengt het belang van ontsluiting en bekendheid van het journalistiek erfgoed naar voren. Dat geldt eveneens voor alert reageren bij aantasting van de persvrijheid.

Met deze onderzoeksresultaten heeft het bestuur van de sectie Plus+ het beleid voor de komende jaren aangepast:

1. Het moment van overgang naar de Sectie Plus+ moet voor de leden duidelijker worden gemarkeerd.
2. De Sectie Plus+ gaat zichtbaarder opereren waar het de pensioenbelangen betreft.
3. Er komt een proef met een regionale bijeenkomst voor Plus+ leden, met een aan de journalistiek gerelateerd thema.
4. In samenwerking met de sectie Freelance worden activiteiten ontwikkeld, speciaal gericht op mogelijkheden en vragen van oudere freelancers.
5. De Plus+ leden worden betrokken bij de inventarisatie en eventueel ontsluiting van regionaal journalistiek erfgoed (zowel print als audiovisueel).