Stroeve onderhandelingen CAO Nieuwsbladjournalisten

vrijdag 22 oktober 2010

Het overleg over een nieuwe CAO voor Nieuwsbladjournalisten verloopt bijzonder stroef. Na een zeer lange periode van stilzwijgen zijn de verkennende gesprekken 21 juli jl. van start gegaan. De werkgevers van NNP zagen geen enkele ruimte voor verbetering van de lonen. Dit was voor de NVJ onacceptabel. Afgesproken was om 1 september verder te onderhandelen. Inmiddels hebben de werkgevers nog steeds geen toezegging gedaan op het vlak van belonen. Als de NVJ voor het eind van deze maand niets heeft vernomen zal ze verdere stappen overwegen.

De NVJ heeft op haar verlanglijst de volgende punten:
1. Contractperiode van 24 maanden (1-1-2010 t/m 31-12-2011)
2. Behoud van Koopkracht door de lonen structureel te verhogen met 1,5%
Per 1-1-2010 en per 1-1-2011;
3. Evaluatie van de functie-indelingssystematiek en zo nodig aanpassing;
4. Beoordeling van het loongebouw op marktconformiteit gebaseerd op andere (journalistieke) sectoren met vergelijkbare competenties en met kennis op HBO-niveau;
5. Bevordering van instroom van jonge journalisten door betaald werkervaring op te doen.

Van de nieuwsbladjournalisten wordt verwacht dat zij loonruimte inleveren, aldus de NVJ. De NNP stelt voor om de vakantierechten van oudere journalisten af te schaffen. De NVJ stelt voor om deze vakantiedagen te betrekken bij een breder pakket aan maatregelen, in het kader van leeftijdsfase bewust personeelsbeleid. ‘De enige tegemoetkoming van NNP- zijde is 0,5% van de loonsom per individu te reserveren voor opleidingen’, aldus NVJ-secretaris Yvonne Dankfort. ‘Dit aanbod staat in schril contrast met de resultaten die zijn bereikt bij de CAO Grafimedia, een structurele loonsverhoging van twee keer 0,5 % en een opleidingsbudget van 2%, maar ook ten opzichte van collega’s werkzaam in de dagbladsector, een eenmalige uitkering van 1,4 % en de tijdschriftjournalisten twee maal een éénmalige uitkering van 1%. En inmiddels is er ook in de CAO voor huis-aan-huisbladjournalisten een loonsverhoging van twee keer een 0.5% afgesproken.’
De NNP heeft de onderhandelingen opgeschort en gaat terug naar haar leden. ‘Tot op heden hebben wij niets van hen vernomen.’ Als de NVJ voor het eind van deze maand niets heeft vernomen zal ze verdere stappen overwegen.