De toekomst van de NVJ

zaterdag 12 juni 2010

De journalistiek verandert en de NVJ verandert mee. Het jaar 2010 staat voor de vereniging in het teken van het uitzetten een nieuwe strategische lijn voor de komende jaren. In haar nieuwe vorm komt er een indeling die geënt is op ideëel, collectief en individueel niveau. Tijdens de Verenigingsraad op vrijdag 11 juni gaf algemeen secretaris Thomas Bruning een toelichting. (foto: Kees Beekmans/Verbeeld)

De toekomst van de NVJ is een sterk NVJ met een scherp profiel, opkomend voor de unieke waarde van het journalistieke vak en de essentiële voorwaarden die daarvoor nodig zijn op ideëel, collectief en individueel niveau. Dit alles zal tot uiting komen in vier taakvelden:

Overkoepelende en ideële taken – mediabeleid, persvrijheid, auteursrecht, veiligheid
Collectieve taken – CAO, pensioen, modelcontracten
Individuele steun en voordeel – juridische hulp, training en scholing, diensten en services
De werkorganisatie – ondersteuning, ICT, financiën, ledenadministratie

In de loop van 2010 zullen de benodigde stappen worden ondernomen om de organisatie op deze wijze te aan te passen.

Statig en toch fris

De NVJ is na 125 jaar nog steeds een relevante vereniging met een scherp profiel, het is de enige bond met groei in de organisatiegraad en de ledenaantallen stijgen nog steeds. Algemeen secretaris Thomas Bruning: ‘Het leuke is dat we verjongen, dankzij onze investeringen in een sectie Vers in de Pers, het organiseren van de Nacht van de Journalistiek en de colleges die de NVJ geeft op scholen.’
Wel is er reden tot zorg, vervolgt hij. Er is crisis in medialand, de omzetten zakken, er is een bulk aan nieuwe toetreders, het intellectueel eigendom vervaagt, de herkenbare positie van de journalist verwatert en er is een tendens naar vrij ondernemerschap en gemengd bedrijf.
‘Onze omgeving verandert, en wij moeten mee’, zegt Bruning. ‘Onze kernwaarden zijn: een beroepsorganisatie met vakbondstrekjes; pal voor beroepseer en beroepstrots; ondersteunen van professionals die werken in de markt van informatieve productie; bewaken van hun meerwaarde en onafhankelijkheid. Op die kernwaarden willen we groeien en onze positie behouden en daarvoor is een sterke, gedeelde visie nodig, en een scherp profiel.’

Andere indeling

In de nieuwe strategie zal de beroepsvereniging een andere indeling voorstaan. De situatie is nu een sterke segmentering op leeftijd, contractvorm en type bedrijf. Dit leidt tot fragmentatie en minder effectief werken. In de nieuwe vorm komt er een indeling van de vier taakvelden met een andere, meer gebundelde rol voor de NVJ-secties. ‘We willen onze services zodanig organiseren dat ze niet meer voor uitsluitend een sectie Freelance of een sectie Dagblad toegankelijk zijn, maar dat de hele vereniging hiervan kan profiteren. De secties zoals nu zullen blijven bestaan, maar gaan wel meer met elkaar delen. We gaan meer over de muur heen.’

Daarnaast kijkt de NVJ ook verder dan alleen haar leden. Op termijn worden gradaties van dienstverlening en service tegen betaling mogelijk gemaakt voor andere organisaties en niet-leden. Het streven is om in 2013 de servicekant te verzelfstandigen, meer klanten te trekken voor die services. Maar ook meer leden aan zich binden, een hogere organisatiegraad bereiken en de zichtbaarheid vergroten als voorvechter van het journalistieke vak.