Toekomst publieke omroep

woensdag 15 oktober 2014

Op 13 oktober 2014 presenteerde staatssecretaris Sander Dekker (OC&W) op het Veronicaschip in Amsterdam zijn visie op de toekomst van de publieke omroep. In navolging van de Raad voor cultuur – aan wie de staatssecretaris gevraagd had een verkenning over de toekomst van de publieke omroep uit te voeren – meent Dekker dat er veel moet veranderen en dient de publieke omroep meer dan op dit moment onderscheidend, slagvaardig en innovatief te zijn. Bovendien stuurt het kabinet op meer samenwerking binnen en met de regio.

 
De NVJ reageert positief op het streven Van Dekker naar hoge kwaliteit, sterkere inhoudelijke toetsing en meer publieke verantwoording en is verheugd dat binnen dit streven de nadruk wordt gelegd op de journalistiek. Dekker: 'Het garanderen van betrouwbare en continue nieuwsvoorziening is één van de belangrijkste bestaansredenen van de publieke omroep'. De NVJ onderschrijft bovendien de wens van Dekker om de regionale journalistiek te versterken en de waakhondfunctie van de regionale journalistiek te garanderen. Het baart de NVJ in dit licht wel zorgen dat de regionale omroepen de komende tijd 17 miljoen moeten bezuinigen. De NVJ zal er op toezien dat de bezuinigingen niet ten koste gaan van de kwaliteit van de regionale journalistiek. 
 
Een van de meest ingrijpende maatregelen – naast de veel grotere rol die de NPO binnen het bestel gaat spelen - is dat het mediabestel wordt geopend voor andere partijen. Het gaat om maximaal 50% van het totale programmabudget. De NVJ spreekt haar grote zorgen uit over het feit dat de staatsecretaris niet heeft stilgestaan bij de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen die het openstellen van het mediabestel met zich meebrengt. Nu al zijn er veel misstanden bij omroepen met voortdurende tijdelijke contracten en onderbetaling van freelancers. De NVJ voorziet dat dit probleem alleen maar groter zal worden op het moment dat externe partijen direct programma's gaan aanbieden. Zeker indien derden de concurrentie met de omroepen aangaan op de prijs (een van de pijlers waar de NPO afspraken over dient te maken volgens de toekomstvisie). Onderdeel van de nieuwe afspraken zou dan ook een kwalitatieve afspraak moeten zijn over beloning en contractering bij uitbesteding aan derden.
 
Daarnaast dient in het te ontwikkelen beleid ook goed te worden nagedacht over de onafhankelijkheid van de externe partijen. Er mag geen inhoudelijke invloed ontstaan van (maatschappelijke) organisaties op de (journalistieke) programma's van de omroep. Dat kan onder meer worden geborgd in goede redactiestatuten, die nu vaak nog ontbreken bij omroepen.
 
Tot slot wenst de NVJ te benadrukken – zeker gezien de versterkte rol van de NPO binnen de plannen - dat het binnen de aangegeven kaders altijd aan de omroepen zelf moet zijn wat zij uitzenden. Zonder inmenging van een overheid of andere derde. Aan de inhoudelijke onafhankelijkheid – in het bijzonder op het gebied van journalistieke producties - mag volgens de NVJ nimmer getornd worden.

Jean-Louis Veenstra
Secretaris Omroep
06-10 16 33 00

Max van Weezel
Bestuurslid NVJ