Ultimatum voor uitgeverij Wegener

woensdag 2 juli 2008

Brief aan directie Wegener

Koninklijke Wegener N.V.
Aan de Raad van Bestuur
Postbus 26
7300 HB APELDOORN

per fax en per e-mail

Geachte heren,

In vervolg op onze brief van 30 juni jl., de hierop gevolgde telefoongesprekken met u en uw personeelsdirecteur, waarin wel een inhoudelijke reactie op onze eisen is toegezegd, doch nog niet ontvangen, alsmede in vervolg op de vandaag bij verschillende redacties gehouden actiebijeenkomsten zijn wij genoodzaakt u middels deze brief formeel een ultimatum te stellen, dat op maandag 7 juli a.s. om 12.00 uur zal aflopen.

Na dit tijdstip achten wij ons gerechtigd om de hierna geformuleerde eis kracht bij te zetten door middel van collectieve acties van onze leden in allerlei vorm, waaronder werkstakingen begrepen. Deze acties kunnen tot gevolg gaan hebben dat de kranten en multimediale uitingen van de dagbladen die door Koninklijke Wegener NV worden uitgegeven, niet of in aangepaste vorm zullen uitkomen.

De redacties hebben vastgesteld dat voornoemd reorganisatieplan leidt tot afbraak van de personele slagkracht van de redacties, en van de commerciële en ondersteunende afdelingen van het bedrijf. De redacties eisen dan ook dat dit plan van tafel gaat. Zij eisen dat er een nieuw plan komt waarin die slagkracht juist wordt vergroot teneinde de papieren publicaties op niveau te houden en de multimediale ambities van Wegener te kunnen waarmaken.

Het gaat ons meer concreet hierbij om de in de contourennota genoemde personeelsreductie, de gestelde rendementseisen en het ontbreken van een goede onderbouwing voor de benodigde ruimte voor de te nemen multimediale initiatieven. Ook het eerder in de brief van de hoofdredacties gevraagde perspectief voor de langere termijn ontbreekt te enen male in de plannen.

Uiteraard willen wij er alles aan doen om de aangekondigde acties te voorkomen, maar dit lot ligt wel in uw handen. Over uw uitnodiging om maandag 7 juli 09.30 uur tot een overleg te komen hebben wij inmiddels overleg gehad, omdat dit tijdstip ons inziens te kort op het verstrijken van het ultimatum ligt. Een toezegging is gedaan om morgen, donderdag 3 juli, het overleg te laten plaatsvinden. Wij wachten een bevestiging hiervan af en zijn voor het maken van een afspraak bereikbaar op onderstaande telefoonnummers.

Met vriendelijke groet,

Thomas Bruning, Huub Elzerman, Bea van den Bosch
NVJ, algemeen secretaris NVJ, voorzitter bestuur FNV-KIEM, algemeen secretaris