Update afspraken cao Uitgeverijbedrijf per eind augustus 2020

woensdag 26 augustus 2020

De laatste cao UB die de NVJ met de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) is overeengekomen had een looptijd van 1 juni 2019 tot en met 31 juli 2020. Deze cao liep dus af midden in Corona-tijd.​ Op 10 augustus jl. is namens NVJ, CNV, De Unie en FNV​ een voorstel gedaan aan de werkgevers. Leden van de NVJ die werkzaam zijn bij het Uitgeverijbedrijf wordt gevraagd om hun mening over deze inzet via een ledenpeiling per e-mail.

Wat is er afgesproken in het kader van de nu afgelopen cao? Dit is de stand per eind augustus 2020:

  • Per 1 november 2019 zijn de salarissen en de salarisschalen met 3% structureel verhoogd;
  • De generatiepact/xyz regeling wordt voortgezet tot eind 2022;

Hiernaast zijn bij de laatste cao drie paritaire studiecommissies ingesteld of geprolongeerd die allemaal voor 1 juli 2020 hadden moeten rapporteren. De Coronacrisis heeft ertoe geleid dat deze commissies hun werk nog niet hebben afgerond. De bedoeling van deze werkgroepen is om voorstellen te doen voor de daadwerkelijke cao onderhandelingen over de betreffende onderwerpen. Het gaat om de volgende onderwerpen/studiecommissies;

De studiecommissie Pensioen
Deze commissie heeft zich de afgelopen maanden gebogen over o.m. alternatieve pensioenvormen en de mogelijke manieren waarop afspraken uit het Pensioenakkoord in de cao UB kunnen worden verwerkt. Hoewel  er op dit moment nog geen uitgewerkt rapport ligt, zijn er diverse bijeenkomsten van de commissieleden geweest en worden er op korte termijn wel voorstellen verwacht. De eerstvolgende bijeenkomst van deze commissie is gepland op 28 september, afgevaardigd namens de NVJ zijn Jochem Dijckmeester en Rob Cox.

De studiecommissie Gezond Speelveld
Deze paritaire studiecommissie bestond al en zet haar werkzaamheden, gericht op de invulling van ‘goed opdrachtgeverschap’, voort. 
Aspecten, die bij de studie in ieder geval aan de orde komen, zijn: 

  • het al dan niet toepassen van een tariefstelling voor freelance werkzaamheden
  • het creëren van meer inzicht bij OR’n/redactiecommissies /RR op de toegepaste tarieven voor de verschillende soorten freelance-werk
  • de mogelijkheden voor freelancers en zzp-ers om deel te nemen aan scholingsfaciliteiten en het ontwikkelen van een collectieve faciliteit voor deze medewerkers m.b.t arbeidsongeschiktheidsvoorziening en pensioenen.

Bij de voortgezette studie zullen mede worden betrokken het rapport “Onderzoek naar hedendaagse praktijk met betrekking tot het inhuren van zzp-ers en freelancers” (eindverslag van de Commissie Gezond Speelveld d.d. 23 juli 2019); de Leidraad Tariefafspraken zzp-ers van de ACM; het rapport van de commissie Borstlap (commissie Regulering van werk, over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit) en het wetsvoorstel van minister Koolmees over werken als zelfstandige. 
De studiecommissie streefde naar rapportage voor 1 juli 2020. Dat is niet gelukt. Voor de NVJ blijft dit onderwerp van bijzonder belang. De eerstvolgendebijeenkomst van de studiecommissie is op 1 september aanstaande, commissieleden namens de NVJ zijn Rosa Garcia Lopez en Eva Smal (NRC).

Studiecommissie Gelijke behandeling 
Deze studiecommissie moet nog beginnen. Zij zal gedurende de looptijd van de cao onderzoek doen naar ‘gelijke behandeling in de sector Uitgeverijbedrijf’. Onderwerp van onderzoek zijn de beloningen van medewerkers in dienst van de onderneming, toegespitst op de beloning van jongere en oudere medewerkers, van mannen en vrouwen en van werkzaamheden door medewerkers ten behoeve van digitale en printproducten. De commissie stelt per onderzoeksgebied haar eigen onderwerp en wijze van onderzoek vast. Voor de onderzoeken die betrekking hebben op medewerkers in dienst van de onderneming, richt het onderzoek zich primair op de aansluiting bij en toepassing van de loongebouwen in de cao. Voor zover de resultaten van de onderzoeken daartoe aanleiding geven, zal de commissie zoveel mogelijk komen tot concrete aanbevelingen. Ook hier zal de datum van rapportage - 1 juli 2020 – niet gehaald worden. Er is wel een datum voor een eerste bijeenkomst: 15 september aanstaande. Afgevaardigd namens de NVJ: Marinka Huijssoon en Annabel de Winter.

Leden van de NVJ die werkzaam zijn bij Uitgeverijbedrijf kunnen eventuele suggesties, die relevant kunnen zijn voor het onderhandelingsproces aan ons doorgeven door een e-mail te sturen aan belangenbehartiger Annabel de Winter.