Vijf speerpunten Werkvoorwaardenbeleid 2023

donderdag 29 december 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVJ op 1 december in Pakhuis De Zwijger zijn de jaarrekening 2021, het contributievoorstel en het Werkvoorwaardenbeleid 2023 met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen. In het Werkvoorwaardenbeleid zijn vijf speerpunten benoemd die inzet zijn voor het cao-overleg.

Foto: Joris van Gennip

1) Koopkrachtbehoud voor werknemers én freelancers

De inflatie is veel hoger dan de eerder overeengekomen loonsverhoging in de verschillende cao’s. Daarom zet de NVJ in op koopkrachtbehoud voor alle werkenden. Begin 2023 wordt het effect van de kabinetsmaatregelen duidelijk en zal blijken wat nodig is om de koopkracht van journalisten op peil te houden. De NVJ zet in op een tijdelijke compensatie voor 2022 en 2023 in de vorm van een vast bedrag (werknemers) en een tariefsverhoging van minstens 7 procent (freelancers).

2) Gelijke beloning voor gelijk werk

Journalist zouden voor gelijk werk een gelijke beloning behoren te ontvangen, ongeacht hun contractvorm en arbeidsrechtelijke positie. Jonge journalisten en collega’s halverwege hun carrière ervaren soms onverklaarbare verschillen in beloning terwijl zij vergelijkbaar werk doen als meer ervaren collega’s. Maar ook tussen freelancers en werknemers, man en vrouw, print en digitaal zien we helaas nog verschil in beloning. De NVJ maakt zich hard voor ‘gelijke beloning voor gelijk werk’.

3) Verbeteren positie journalisten met tijdelijke contracten 

Veel (jonge) journalisten zitten te lang in onzekere tijdelijke contracten of verkapte dienstverbanden (payroll/schijnzelfstandigheid). Zij die in loondienst zijn, kampen met dezelfde onzekerheid door korte contracten, te lage inschaling en de gewoonte van bijvoorbeeld omroepen om een half jaar geen gebruik te maken van hun diensten na een aantal tijdelijke contracten. Dit leidt ook tot onveiligheid. Het weerhoudt journalisten zonder vast contract immers om onveilige situaties op de werkvloer of in het veld te melden. De NVJ wil aan de cao-tafels afspraken op maat maken om de positie en de tarieven van collega’s die niet in loondienst zijn te verbeteren.

4) Duurzame inzetbaarheid en verlagen werkdruk

Om een succesvolle digitale transitie te kunnen maken zijn de eisen aan redacties opgeschroefd, terwijl het aantal journalisten door bezuinigingsrondes steeds verder terugloopt. Uit enquêtes blijkt dat dit tot een giftige cocktail van stress, onzekerheid en hoge werkdruk leidt. De NVJ pleit voor een breed onderzoek naar de ervaren werkstress op redacties. De onderzoeksresultaten moeten leiden tot heldere afspraken met werkgevers. Daarnaast zet de NVJ in op duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld met harde afspraken over (persoonlijke) opleidingsbudgetten.

5) Verhogen stagevergoeding studenten journalistiek

Stageplekken zijn een kans voor jonge journalisten om het vak in de praktijk te leren, maar stagiair(e)s moeten geen verkapte werknemers worden. Een redactie zou niet afhankelijk moeten zijn van hun inzet. De stagevergoeding moet naar een niveau dat recht doet aan de inzet die tijdens de stage gevraagd wordt. Daarbij moeten stages altijd een educatief karakter hebben. De NVJ wijst (vervolg)stages af die niet voortvloeien uit een journalistieke opleiding.

 

Downloads