Voorstellenpakket cao's Dagblad en Tijdschriften

donderdag 10 april 2014

De secties Dagblad en Tijdschriften hebben afgelopen week hun voorstellenpakket voor een nieuwe cao ter goedkeuring naar de leden gestuurd. In het kader van het streven naar één journalistieke cao voor alle journalisten(uitgezonderd de omroep), wil de NVJ de onderhandelingspakketten voor de diverse nieuw af te sluiten cao’s zoveel als mogelijk op elkaar afstemmen. NVJ stelt een structurele loonsverbetering van 2% per 1 januari 2014 voor. Verder dient 1% te worden ingezet voor structurele kwaliteitsinvesteringen.
 

Het beleid van de NVJ is te komen tot een integratie van de journalistieke cao’s tot één eigen journalistieke cao die onderdeel moet uitmaken van een cao voor het gehele uitgeverijbedrijf. Tegelijkertijd hebben de verkennende besprekingen voor een dergelijke raam-cao met een eigen journalistieke kern niet geleid tot enige overeenstemming, waardoor besprekingen over een daadwerkelijke loonsverhoging uitblijft. Vandaar dat de NVJ en andere vakorganisaties besloten hebben om de besprekingen over de raam-cao stil te leggen en eerst te gaan praten over een nieuwe cao per categorie. In het kader van het streven naar één journalistieke cao voor alle journalisten (uitgezonderd de omroep), wil de NVJ de onderhandelingspakketten voor de diverse nieuw af te sluiten cao’s zoveel als mogelijk op elkaar afstemmen.

Om de inhoud van de onderhandelingspakketten voor de nieuwe cao’s te bepalen zijn consultatierondes geweest met de redactiecommissies (dagbladjournalisten) en de onderhandelingsdelegaties (dag- en huis-aan-huisbladen en tijdschriften).

  1. Looptijd - Een contractperiode van 1 jaar, te weten van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Tegelijkertijd worden vanuit de NVJ pogingen ondernomen overleg over de journalistieke component van de raam-cao tot stand te brengen, voor de periode na 2014. 
  2. Salarissen - NVJ gaat uit van een loonruimte van 3% en stelt een structurele loonsverbetering van 2% per 1 januari 2014 voor. Verder dient 1% te worden ingezet voor structurele kwaliteitsinvesteringen.
  3. Kwaliteitsinvestering - De kwaliteitsinvesteringen kunnen bestaan uit voortzetting van huidige projecten, zoals prolongatie van het bij de cao Dagbladjournalisten geldende instroomproject voor de looptijd van de nieuwe cao ten behoeve van een nieuw contingent instromers en het kennismakingsproject voor Vaktijdschriftjournalisten (overeenkomend met 0,6% van de loonsom). Onderdeel van deze projecten is scholing d.m.v. het verplicht bijwonen van themabijeenkomsten.
  4. Scholing - De afspraken die in de vorige cao’s gemaakt zijn over het scholingsbudget per uitgeverij (1% van de loonsom) zijn moeilijk controleerbaar. De gegevens zijn algemeen en niet specifiek geïnventariseerd op journalistiek niveau. De NVJ stelt voor dat het collectieve scholingsrecht geïndividualiseerd wordt zodat per individuele werknemer een afdwingbare aanspraak op het 1% scholingsbudget ontstaat. Daarnaast wil de NVJ specifieke afspraken maken over het scholingsbudget ten behoeve van redactiecommissies en redactieraden. 
  5. Pensioen - In alle journalistieke cao's zal de actualisering van de pensioenen een belangrijk onderwerp worden. De NVJ wil aan alle onderhandelingstafels met één vaste delegatie over de pensioenen onderhandelen met de werkgevers; algemeen inhoudelijk uitgangspunt is dat NVJ de minimum pensioenvoorwaarden in de onderscheiden CAO’s wenst te handhaven.
  6. Afspraken in verband met uitbesteding van werk (de inzet van freelancers) - De NVJ verzet zich tegen de trend om de dienstbetrekkingen van grote groepen journalisten te beëindigen en hen vervolgens als freelancer in te zetten om hun voormalige werkzaamheden te verrichten tegen tarieven die steeds vaker onder druk komen te staan.
  7. Maatwerk op gebied van Wet Werk & Zekerheid en Flex - In verband met aangekondigde wijzigingen in de wetgeving volstaat thans het formuleren van het voornemen om in de cao’s voor 2014 tot afspraken te komen die voorkomen dat journalistieke werkzaamheden die structureel en vast zijn, worden ingevuld met journalisten met tijdelijke contracten die geen uitzicht bieden op vaste aanstellingen. Daarnaast moet voorkomen worden dat jonge journalisten uitsluitend op flexibele contracten worden aangenomen en na enige jaren de redacties moeten verlaten omdat werkgevers hen geen vaste contracten willen aanbieden.
  8. Eén delegatie voor alle onderhandelingstafels - De NVJ wil vooruitlopend op de verdere besprekingen over één journalistieke cao de mogelijkheid van het formeren van één delegatie voor de onderhandelingen aan alle onderhandelingstafels onderzoeken.