Beleidsteams, bestuur en ALV

In elk beleidsteam zitten vertegenwoordigers uit de ledengroepen. Het hoofdbestuur van de NVJ heeft de dagelijkse leiding en de ALV is het hoogste orgaan van de vereniging.

Samenstelling van de beleidsteams

In elk beleidsteam komen zes gekozen vertegenwoordigers uit de zes ledengroepen met journalisten. Zij committeren zich voor een periode van drie jaar aan hun functie. De beleidsteams worden voorgezeten door een portefeuillehouder uit het bestuur.

De gekozen vertegenwoordigers in de beleidsteams hebben nog een tweede rol: zij zijn samen de drijvende krachten – lees: coördinatoren binnen de vakgroepen.

Het vormen van beleid en adviezen

De beleidsteams halen standpunten en meningen van de achterban op uit de vakgroepen. Het doel hiervan is om tot een goed beleid en goede adviezen aan het bestuur te komen.

Andersom fungeert de vakgroep als radar. Elke vakgroep kent een kernteam dat onder andere een directe lijn heeft met de beleidsteams en het bestuur. In het kernteam zitten de drie vertegenwoordigers van jouw ledengroep in de drie beleidsteams. De leden van de beleidsteams organiseren geen activiteiten, maar kunnen in overleg met het kernteam wel een organisatievraag bij de vakgroep neerleggen.

Het hoofdbestuur

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de vereniging en bestaat uit negen leden. De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester worden gekozen door alle leden van de vereniging. Elk lid kan zich kandideren. De overige zes bestuursleden worden gekozen door hun eigen ledengroep. De ALV bekrachtigt de benoeming van de vertegenwoordigende bestuursleden.

Zo ontstaat er een bestuur waarin alle journalistieke ‘achtergronden’ zijn vertegenwoordigd. De zittingstermijn is drie jaar, en je mag één keer herkozen worden. In bijzondere gevallen kan de ALV besluiten een derde termijn toe te staan.

De ALV

De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging, stelt de regels vast, controleert uitvoering van (financieel) beleid en benoemt de bestuursleden.