Verkiezingscommissie

De verkiezingen dienen eerlijk en onberispelijk te verlopen. Daarom houdt een onafhankelijke commissie, de verkiezingscommissie, controle op het proces vanaf kandidaatstelling tot en met de uitslag van de verkiezingen.

De verkiezingscommissie bestaat uit de volgende leden:

De verkiezingscommissie heeft een drietal taken:

  1. Controle op de organisatie en uitvoering van de verkiezingen, inclusief toets van de verkiezingstool
  2. Uitvoeren van een integriteitscheck voor bestuursfuncties na kandidaatstelling
  3. Controleren, vast stellen en bekendmaken van de uitslag van de verkiezingen

Integriteitscheck


In de periode tussen kandidaatsteling en presentatie van de kandidaten toetst de verkiezingscommissie of kandidaten voor een bestuursfunctie onafhankelijk kunnen opereren, zowel in hun journalistieke werk als in een NVJ-bestuursfunctie. Daarbij mag geen sprake zijn van conflicterende belangen of onverenigbaarheid van functies. Kandidaten moeten op geloofwaardige wijze de vereniging kunnen vertegenwoordigen. ​

Voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester


Uitzondering hierop vormen de functies van voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester. Voor deze functies kijkt de verkiezingscommissie aan de hand van een functieprofiel en de vereiste competenties ook naar geschiktheid en adviseert de kandidaat over wel of niet handhaven van de kandidatuur.

Na de integriteitscheck


Na de integriteitscheck wordt de kandidaat toegelaten tot de verkiezing of wordt de kandidaat niet toegelaten omdat deze de vereniging aantoonbaar niet geloofwaardig zou kunnen vertegenwoordigen. De kandidaat kan hiertegen bezwaar aantekenen bij het hoofdbestuur. Als het hoofdbestuur het bezwaar afwijst, kan de kandidaat in beroep bij de Algemene ledenvergadering. Tegen het besluit van de Algemene ledenvergadering is geen beroep meer mogelijk.