Wel of geen btw

Journalistiek werk is vrijgesteld van btw, evenals tekeningen van politieke spotprenten in dagbladen, weekbladen en andere periodieken. Fotografen en commerciële tekstschrijvers moeten wel btw berekenen. Het is echter niet altijd duidelijk wanneer teksten journalistiek zijn of commercieel. Bijvoorbeeld als het gaat om tekstwerk in opdracht van bedrijven.

Vrijstelling diensten door componisten, schrijvers en journalisten

Het ministerie van Financiën definieert het in de ‘Vrijstelling diensten door componisten, schrijvers en journalisten’ als volgt: “er is sprake van een dienst van een journalist als er een inhoudelijke of redactionele bijdrage wordt geleverd aan een dagblad of tijdschrift of aan een in- of voorlichtend programma voor radio of televisie”.

In alle gevallen is het criterium dat het moet gaan om het verwoorden van de eigen gedachte-inhoud (te vergelijken met scheppende arbeid van componisten).

Advertorials en commercieel tekstwerk

Het maken van teksten die voor reclamedoeleinden worden gebruikt, waaronder ook advertorials en ander commercieel tekstwerk zoals brochures of jaarverslagen kunnen niet worden aangemerkt als journalistiek werk.

Bij twijfel

Als je twijfelt of een btw-vrijstelling geldt, vraag dan altijd schriftelijk informatie bij je eigen regio-inspecteur van de belastingen. Een btw-vrijstelling is niet altijd gunstig, want het betekent dat je bijvoorbeeld de door jou betaalde btw op een computer die je voor je werk gebruikt, niet af kunt trekken als voorbelasting bij de btw-aangifte.

Gemengd bedrijf

Lever je tekst en beeld, dan moet je de factuur splitsen en voer je een ‘gemengd bedrijf’ met zowel aan btw onderhevige als vrijgestelde diensten. In zo’n geval zal, om maar even bij het voorbeeld van de computer te blijven, naar rato btw-aftrek plaats kunnen vinden.

Naheffing

Heb je ten onrechte geen btw afgedragen, dan kan de Belastingdienst een naheffing (en eventuele boete) opleggen, tot vijf jaar nadat de belasting verschuldigd was.

In het omgekeerde geval – een zeer regelmatige en grote opdrachtgever heeft btw betaald terwijl dat niet nodig was – moet je dat melden bij de belastinginspecteur. Grote kans dat hier geen consequenties aan worden verbonden nu de fiscus er waarschijnlijk zelf niet slechter van is geworden.

Moet je in een jaar na aftrek van voorbelasting minder dan 1.883 euro aan btw betalen, dan hoef je òf minder òf helemaal geen btw te betalen. Dit heet de kleine ondernemersregeling.