Auteurscontractenrecht

Belangrijkste bepalingen uit het Auteurscontractenrecht

Op 1 juli 2015 is de wet Auteurscontractenrecht in werking getreden. Deze wet heeft tot doel de positie van de maker ten opzichte van de exploitant te verstevigen. Makers, zoals journalisten en fotografen, zijn vaak de zwakkere partij bij overeenkomsten met grote uitgevers. Daarom heeft de wetgever een aantal maatregelen genomen om hun contractuele positie te versterken.

Op grond van het auteurscontractenrecht heb je recht op:

Billijke vergoeding – art. 25c lid 1 Auteurswet

Om je werk te mogen publiceren, heeft een uitgever jouw toestemming nodig. Op je werk rust immers auteursrecht. In de wet is bepaald dat je voor het verlenen van deze toestemming recht hebt op een billijke vergoeding. Wat billijk is, staat niet in de wet. Of de vergoeding die je krijgt billijk is, hangt af van de concrete omstandigheden.

Bestsellersvergoeding

Als je werk onverwacht een succes wordt, kun je een aanvullende billijke vergoeding krijgen. Dat kan alleen als je oorspronkelijke vergoeding in geen enkele verhouding meer staat tot de opbrengsten van de uitgever. In de wet staat dat er sprake moet zijn van een ernstige onevenredigheid. Dit kan je pas vaststellen nadat je werk is geëxploiteerd. De aanvullende billijke vergoeding wordt dus achteraf bepaald. De billijke vergoeding vooraf.

Akte voor exclusieve licentie

Als je aan je uitgever een exclusieve licentie verleent, dan kan dat alleen bij akte. Een akte is een schriftelijk stuk waar je handtekening onder staat.

Ontbinding bij non-exploitatie

Deze bepaling wordt ook wel de use-it-or-lose-it-bepaling genoemd. Als de uitgever je werk niet binnen een redelijke termijn publiceert, dan mag je de overeenkomst ontbinden. Jij krijgt je werk en alle rechten daarop terug. Heb je een licentie gegeven aan de uitgever dan vervalt die licentie. Het je het auteursrecht overgedragen, dan krijg je het auteursrecht terug.  Voordat je gaat ontbinden, moet je moet de uitgever eerst schriftelijk hebben medegedeeld dat je werk binnen een redelijke termijn moet worden gepubliceerd. Doet de uitgever dat dan nog niet, dan mag je ontbinden.

Vernietiging onredelijke bepalingen

Onredelijk bezwarende bepalingen kunnen worden vernietigd. Dat geldt voor zowel de bepalingen die in het contract staan als voor bepalingen die in algemene voorwaarden zijn opgenomen.