Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

(Foto)journalisten die een geschil hebben over het Auteursrecht met een opdrachtgever hoeven niet langer naar de rechter, maar kunnen naar de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht die sneller en zonder bijkomende kosten opereert. De geschillencommissie is op 1 oktober 2016 van start gegaan.

De wet Auteurscontractenrecht is voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie om problemen tussen makers en exploitanten op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. De meningsverschillen kunnen gaan over bijvoorbeeld de billijkheid van het honoriarium of voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de overeenkomst.

Beide partijen kunnen een geschil indienen. Voor exploitanten geldt dat zij zich dienen te registreren. De geschillencommissie kent ook de mogelijkheid voor makers om anoniem een geschil in te dienen

Journalisten en fotojournalisten die een klacht willen indienen kunnen dit op de volgende manier doen:

De eerste stap is om de andere partij op de hoogte te brengen van het probleem. Is er na de klacht bij de andere partij geen oplossing gevonden, dan is de volgende stap om naar de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht te stappen.

Klacht indienen

Welke klachten behandelt de commissie Auteurscontractenrecht?

De geschillen kunnen gaan over:

  • het recht op billijke vergoeding van de maker voor de verlening van exploitatiebevoegdheid;
  • het recht op een aanvullende billijke vergoeding indien de maker de exploitant bevoegdheden heeft verleend ten aanzien van een exploitatie op een ten tijde van sluiting van de overeenkomst nog onbekende wijze en de exploitant gaat hiertoe over;
  • het recht op een aanvullende billijke vergoeding indien de overeengekomen vergoeding gelet op de wederzijdse prestaties een ernstige onevenredigheid vertoont in verhouding tot de opbrengst van de exploitatie van het werk (bestsellerbepaling);
  • het recht op een billijke vergoeding van de maker of uitvoerend kunstenaar voor de overdracht van rechten voor en de exploitatie van een filmwerk, zoals een film-, video, of televisieproductie;

De commissie kan bovengenoemde geschillen over de (aanvullende) billijke vergoeding alleen behandelen als de overeenkomst tussen maker en exploitant is gesloten op of na 1 juli 2015. Dit is de datum dat de wettelijke regeling van het auteurscontractenrecht in werking trad.

Gaat het geschil over de billijke vergoeding voor filmwerken dan kan de commissie ook overeenkomsten behandelen van een eerdere datum, als het filmwerk op of na 1 juli 2015 voltooid is.

Het maakt niet uit wanneer de overeenkomst is gesloten of het filmwerk is voltooid, wanneer de geschillen gaan over:

  • geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door de maker op grond van het niet gebruiken van het werk (non-usus) door de exploitant;

NB Als de klacht wegens non-usus zich richt tegen een exploitant aan wie de oorspronkelijke exploitant de exploitatiebevoegdheid heeft overgedragen, dient deze overdracht wel op of na 1 juli 2015 te hebben plaatsgevonden.

  • aanspraak op de exploitatie van toekomstige werken van de maker waarbij de termijn onredelijk lang is, of onvoldoende bepaald;
  • voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de algemene voorwaarden van het contract.

Uitspraak

De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor partijen, tenzij een van hen binnen drie maanden nadat afschrift van de uitspraak van de commissie aan partijen werd verzonden, het geschil bij de rechter aanhangig heeft gemaakt.

Meer informatie