Inschrijven Kamer van Koophandel

Inschrijven bij de start van het bedrijf

Alle ondernemingen en rechtspersonen moeten sinds 2008 bij de Kamer van Koophandel worden geregistreerd in het Handelsregister. Deze registratieplicht geldt uiteraard ook voor zelfstandig (foto)journalisten met een eigen onderneming. Zij moeten zich inschrijven bij de start van hun bedrijf.

Inschrijven kan vanaf 1 week voor de start van de onderneming tot 1 week daarna. De Kamer van Koophandel geeft de informatie over de inschrijving vervolgens door aan de Belastingdienst.

Persoonlijk inschrijven

De inschrijving van een eenmanszaak, commanditaire vennootschap (cv), Vof of maatschap dient persoonlijk te geschieden. Bij veel KvK-kantoren kan dit alleen op afspraak. De inschrijving van een BV, stichting of andere rechtspersoon wordt door de notaris geregeld.

Elk bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een zogenoemde SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling). Deze code geeft aan wat de belangrijkste activiteit van een bedrijf is.

Persoonsgegevens afschermen

De verplichte registratie van journalisten met een onderneming heeft soms ook nadelige kanten. In het Handelsregister worden standaard de NAW-gegevens van de onderneming of rechtspersoon geregistreerd. Bij eenmanszaken is het privéadres van de eigenaar daardoor in principe openbaar.

Onderzoeksjournalisten die over gevoelige onderwerpen schrijven, willen uit veiligheidsoverwegingen vaak niet dat hun adresgegevens makkelijk toegankelijk zijn voor derden. Zeker niet wanneer het zakelijk adres overeenkomt met het privéadres van de journalist. De wet biedt de mogelijkheid om (woon)adressen gedeeltelijk af te schermen. Voor bestuursorganen, advocaten, deurwaarders, notarissen en een aantal specifiek in de wet genoemde organisaties blijven de gegevens echter toegankelijk.

Op grond van artikel 51, lid 3 van het Handelsregisterbesluit 2008 kan het adres van een journalist worden afgeschermd indien:

  • er sprake is van een waarschijnlijke dreiging
  • het woonadres in het handelsregister niet kan worden ingezien met betrekking tot een andere onderneming
  • betrokkene niet beschikt over een openbaar telefoonnummer
  • deze persoon zelf maatregelen heeft genomen om de bekendheid van zijn adres te verminderen
  • het belang van afscherming zwaarder weegt dan de rechtszekerheid in het economisch verkeer.

Zelf maatregelen nemen

Onder de maatregelen die de journalist zelf moet hebben genomen, valt in ieder geval het afschermen van privégegevens in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) bij de gemeente waar de onderneming gevestigd is. De Kamers van Koophandel kunnen schriftelijk worden verzocht om een adres te laten afschermen. Hierbij moet onder meer worden aangegeven waaruit de waarschijnlijke dreiging bestaat.

Ander vestigingsadres laten opnemen

In een uitzending van het televisieprogramma De Ombudsman is begin februari 2012 aandacht besteed aan de problematiek van het afschermen van gegevens. Naar aanleiding van deze uitzending heeft de KvK toegezegd om het eenvoudiger te maken een ander adres dan het privéadres van de journalist te vermelden. Voortaan kunnen freelancers die dat willen, vragen om als vestigingsadres het adres van iemand die hen vertegenwoordigt te vermelden, bijvoorbeeld een impresariaat of krant.

 

freelancers juridisch