Politieperskaart

Politieperskaart De NVJ verstrekt de landelijke politieperskaart, die eerder uitgegeven werd door de Stichting Landelijke Politieperskaart. De kaart blijft eigendom van de NVJ.

  • De politieperskaart met de bijbehorende rellenkaart en het calamiteitenhesje dient ter identificatie van (foto)journalisten die in gebieden die de politie heeft afgezet, hun werk doen voor de verslaglegging van bijvoorbeeld demonstraties, rellen of calamiteiten.
  • De politieperskaart wordt erkend door het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • De politieperskaart is geen toegangsbewijs voor evenementen, grootschalige sportgebeurtenissen, bezoeken van het koninklijk huis e.d. Daar volstaat de NVJ-perskaart.
Wie kan de politieperskaart krijgen

De politieperskaart is geen gewone perskaart. Daarom zijn er aan de verstrekking drie specifieke voorwaarden verbonden:

  • De aanvrager is journalist van hoofdberoep. Journalist-leden van de organisaties die de landelijke politieperskaart in het leven hebben geroepen, worden geacht aan deze voorwaarde te voldoen. Wie geen lid is van een van deze organisaties, zal door een verklaring van werkgever of opdrachtgever(s) moeten aantonen dat hij journalist van hoofdberoep is.
  • De aanvrager werkt mee aan de redactionele inhoud van een massamedium.
  • De aanvrager heeft de politieperskaart voor zijn werk nodig. Het secretariaat van de landelijke politieperskaart beoordeelt dit aan de hand van een verklaring van werkgever of opdrachtgever en/of gepubliceerd journalistiek werk waaruit blijkt dat de journalist een politieperskaart nodig heeft.

Als de aanvrager niet aan elk van de drie voorwaarden voldoet, komt hij niet in aanmerking voor de politieperskaart. De kaart kan ook worden geweigerd aan elke journalist die een ander gebruik van de politieperskaart heeft gemaakt dan voor zijn journalistieke werk nodig was, of het werk van politie, brandweer, medische diensten e.d. in ernstige mate heeft gehinderd. Als het secretariaat van plan is op deze grond de kaart te weigeren, zal het betrokkene vooraf horen en pas daarna een besluit nemen.

Ook technische, d.w.z. niet-journalistieke medewerkers die de totstandkoming van het journalistieke product faciliteren, kunnen in aanmerking komen voor een politieperskaart. Van hen moet worden aangetoond respectievelijk zij moeten aantonen dat zij onmisbaar zijn voor de totstandkoming van het journalistieke product. Als blijkt dat de politieperskaart is verstrekt op basis van onjuiste informatie, dan moet de houder de kaart op eerste aanzegging inleveren.
> reglement LPP

Beroepsprocedure

Als het secretariaat de politieperskaart niet toekent, kan de aanvrager binnen één maand bezwaar aantekenen tegen de afwijzing bij de beroepscommissie van de landelijke politieperskaart. Wanneer de beroepscommissie de afwijzing handhaaft kan de betrokkene bij de Rechtbank Amsterdam een procedure aanspannen.
> reglement Commissie van Beroep

Klachten

Als u klachten heeft over het optreden van politie in situaties waarin u de politieperskaart gebruikt, dan kunt u een klacht indienen bij de politie-eenheid volgens de klachtenregeling van de politie. Het secretariaat kan u indien nodig bij uw klacht ondersteunen. Stuurt u dan wel een kopie van uw klacht naar de NVJ, secretariaat landelijke politieperskaart, Postbus 75997, 1070 AZ Amsterdam.