Waaraan moet een Woo-verzoek voldoen?

Aan een Woo-verzoek worden geen formele eisen gesteld. Het is in feite een ‘brief’ gericht aan het overheidsorgaan, waarin je vraagt om informatie. Bij het ontstaan van de wet is bepaald dat er zo min mogelijk drempels moeten zijn en dat een voorgeschreven manier van indienen (bijvoorbeeld via een verplicht formulier) in strijd zou zijn met dit doel. Doorgaans kan een verzoek ook online, via Whatsapp of welk denkbaar communicatiemiddel dan ook worden gedaan. Het verzoek kan zelfs mondeling worden gedaan, al zal dat niet vaak voorkomen.  Informeer eventueel bij het betreffende overheidsorgaan wat de beste manier is. 

Hoewel er dus geen formele eisen worden gesteld, is het desalniettemin raadzaam om bij het indienen van een Woo-verzoek enkele zaken in acht te nemen, want dat vergroot je kans op succes. Geef ten eerste een zo precies mogelijke beschrijving van de bestuurlijke aangelegenheid die het betreft: wat wil je precies hebben? Over welk onderwerp wil je informatie? Het noemen van specifieke documenten is niet nodig, maar om te voorkomen dat een verzoek als te algemeen geformuleerd of te weinig concreet wordt bestempeld, is het handig om de voorgeschiedenis van het verzoek en een toelichting daarbij te vermelden. Ook het afbakenen tot een bepaalde periode draagt bij aan concretisering van het verzoek. Overigens moet het bestuursorgaan de verzoeker behulpzaam zijn bij precisering van zijn vraag als die onvoldoende duidelijk is.

Een Woo-verzoek moet verder betrekking hebben op het beleid van de overheid, waaronder ook de voorbereiding en uitvoering valt. Beleid is een breed begrip en beslaat dus ook de interne organisatie van een ministerie, waaronder bestuurders en ambtenaren vallen.