Einde freelanceovereenkomst

Veel zelfstandig journalisten werken langdurig samen met een opdrachtgever. Ze leveren bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks een artikel, column of foto’s. Dat zorgt voor een vaste basis, maar de vraag is wat er gebeurt als de opdrachtgever de samenwerking wil beëindigen.

Geen contract

Is er geen contract of andere vastlegging van de afspraken, dan geldt dat de opdrachtgever te allen tijde de overeenkomst kan opzeggen (in het Burgerlijk Wetboek onder ‘Overeenkomst van opdracht’). De opdrachtgever hoeft geen reden aan te voeren. Wel is het mogelijk dat de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen dat er een opzegtermijn moet worden gehanteerd. Immers, de zelfstandig journalist moet de gelegenheid hebben om vervangende opdrachten te vinden. Over het algemeen wordt een termijn van twee tot drie maanden redelijk geacht.

Overeenkomst voor bepaalde tijd

Heb je een overeenkomst gesloten voor bepaalde tijd, dan loopt de opdracht af als de afgesproken periode is verstreken. Na die periode heb je geen recht op voortzetting van de werkzaamheden. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is in principe alleen mogelijk als partijen dit hebben afgesproken. Als er niets is vastgelegd, geldt dat de opdrachtnemer recht heeft op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium. Zo is het ook in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd. Er moet onder meer rekening worden gehouden met de al verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever hiervan heeft en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd.

Vergoeding

Werkzaamheden die de opdrachtnemer voor het einde van de overeenkomst heeft verricht, moeten  worden vergoed. Of het vooraf afgesproken (volledige) honorarium moet worden betaald, hangt af van de vraag of de tussentijdse beëindiging voor rekening van de opdrachtgever komt. Als dat het geval is, dan kan het redelijk zijn het volle loon te eisen over de periode waarover de opdrachtnemer andere opdrachten heeft moeten weigeren of anderszins tijd heeft gereserveerd. De besparingen van de opdrachtnemer moeten wel van het volle honorarium te worden afgetrokken, bijvoorbeeld als hij nog werkzaamheden had moeten verrichten voordat hij de opdracht zou hebben volbracht .

Afgesproken regelingen

Partijen kunnen vanzelfsprekend de gevolgen van beëindiging van de samenwerking vooraf vastleggen. Het afspreken van een redelijke opzegtermijn, waarbij het gemiddelde honorarium wordt doorbetaald, is zeker aan te bevelen.


Heb je rechtshulp of juridisch advies nodig, klik dan hier om het contactformulier in te vullen.