Modelovereenkomsten

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt niet gehandhaafd in afwachting van nieuwe wetgeving, vooralsnog tot 1 januari 2020. Dit houdt in dat er geen naheffing of boetes worden geheven bij opdrachtgevers als achteraf blijkt dat er een (verkapte) dienstbetrekking was.

De vraag of er een (verkapte) arbeidsovereenkomst is of een werkelijk zelfstandig ondernemerschap zal moeten blijken uit de feitelijke situatie.

Als er een arbeidsrelatie is, dan moet de opdrachtgever loonbelasting en premies WW, Ziektewet en WIA inhouden. Een opdrachtgever die ten onrechte geen loonbelasting en premies inhoudt, kan een naheffing van de Belastingdienst krijgen, eventueel verhoogd met een boete van 100 procent. De Belastingdienst kan met vijf jaar terugwerkende kracht naheffen. Echter, deze handhaving is vooralsnog opgeschort.

Om enige zekerheid te krijgen over de vraag of er nu sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht, kan gebruik worden gemaakt van zogenoemde Modelcontracten.

Een door de Belastingdienst goedgekeurd modelcontract

Een modelovereenkomst is in de eerste plaats een contract tussen de zelfstandige en de opdrachtgever, een opdrachtovereenkomst dus. Het bijzondere van de door de Belastingdienst goedgekeurde modelcontracten is dat de opdrachtgever geen loonbelasting en premies hoeft af te dragen.

Let op: de Belastingdienst controleert achteraf op basis van de feiten en omstandigheden. Wanneer de Belastingdienst constateert dat je feitelijk niet conform de modelovereenkomst werkt of hebt gewerkt, kan dit tot gevolg hebben dat er alsnog een dienstverband wordt aangenomen en je opdrachtgever loonheffingen dient af te dragen.

Dit houdt in dat deze uren niet meer mee tellen voor de zelfstandigen- en startersaftrek.

Gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Het belangrijkste criterium om een arbeidsovereenkomst aan te nemen, is de gezagsverhouding. Oftewel: dat je moet doen wat de baas zegt. Het onderscheid tussen gezagsverhouding en de bevoegdheid van de opdrachtnemer om instructies te geven, is klein en leidt in de praktijk tot de meeste onzekerheid.

Met name de zelfstandigen die meerdere dagen op kantoor werken bij een opdrachtgever zullen als verkapte werknemer aangemerkt worden.

Ondertekenen of niet

Een zelfstandige die geheel zelfstandig en naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever werkt, hoeft in principe niets te ondertekenen. Opdrachtgevers zullen ondertekening van een modelcontract alleen eisen als onduidelijk is of er sprake is van een gezagsverhouding. Opdrachtgevers willen voorkomen dat zij loon moeten heffen, een boete of naheffing krijgen.

Geen handhaving tot 1 januari 2020

Tenzij er sprake is van kwade trouw, zal de Belastingdienst geen boetes uitdelen of naheffingsaanslagen opleggen.

De rol van de NVJ

De NVJ heeft samen met andere beroepsorganisaties en de Belastingdienst een modelovereenkomsten voor zelfstandigen opgesteld.

Heb je twijfels over al dan geen gezagsverhouding en ben je NVJ lid neem dan contact op met de NVJ Advocaten & Juristen, telefoon 020 303 97 00.

Downloads