Pauze tussen dienstverband en freelance werkzaamheden

Regelmatig worden bij reorganisaties afspraken gemaakt waarbij voormalige werknemers op freelancerbasis werkzaamheden voor hun oude werkgever kunnen blijven verrichten.

Doorgaans wordt dan een pauze van 6 maanden ingelast tussen einde dienstverband en start van de freelance(opdracht) overeenkomst. Deze pauze van 6 maanden hangt samen met de zogenoemde ketenregeling. Werkgevers mogen tot 3 keer toe of gedurende 3 jaar lang arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan. Wanneer een 4de contract volgt of de periode van 3 jaar wordt overschreden, dan wordt een contract van rechtswege voor onbepaalde tijd voortgezet.

Na het 4de tijdelijk contract

Een 4de tijdelijk contract wordt van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd en een lopende overeenkomst voor bepaalde tijd wordt op het moment dat de periode van 3 jaar is overschreden (en vermits hier al een eerder contract voor bepaalde tijd aan vooraf is gegaan) eveneens van rechtswege voor onbepaalde tijd voortgezet.

Omdat het vaak niet altijd even duidelijk is of er sprake is van een dienstverband of een freelance (opdracht)overeenkomst zijn werkgevers/opdrachtgevers voorzichtig als de freelancerwerkzaamheden volgen op een vast dienstverband. Dat geldt zeker als de werkzaamheden inhoudelijk niet zo veel verschillen van de manier waarop de werkzaamheden werden uitgevoerd toen nog een arbeidsovereenkomst bestond.

Zes maanden pauze

Om te voorkomen dat na het einde van het dienstverband sprake zou kunnen zijn van een nieuw dienstverband (dat mogelijk via de ketenregeling zou kunnen leiden tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd), wordt vrijwel altijd een pauze van ten minste 6 maanden ingelast tussen het einde van de arbeidsovereenkomst en de start van de opdrachtovereenkomst. Op die manier ontstaat in ieder geval niet een volgende schakel in de keten (ook al zou de freelancerovereenkomst wel erg lijken op een arbeidsovereenkomst en misschien zelfs als zodanig moeten worden gekwalificeerd).