Veelgestelde vragen over de DPG Werkcode

In deze FAQ lees je meer over de (werking van de) Werkcode DPG. 

 

  • Een freelancer ontvangt minimaal 167% van het cao loon dat bij de opdracht past. In deze toeslag is inbegrepen: 8% vakantie toeslag, 50% zzp-toeslag en 20 wettelijke vakantiedagen (goed voor 9%).
    
   Uitgangspunt is dat freelancers gelijk beloond dienen te worden in vergelijking met werknemers die in de cao Uitgeverijbedrijf vallen. En omdat in die cao ervaring, senioriteit en zwaarte functie nauwkeuring zijn vastgelegd, is een cao-vergelijking een uitstekende graadmeter om een tarief te bepalen wat passend is bij de opdracht. Dit uitgangspunt is nu officieel vastgelegd en DPG committeert zich hieraan. Je kunt de bandbreedte van jouw eigen minimum tarief onderzoeken door een koppeling te maken met in de cao vergelijkbare functie (zie artikel 13.2 en artikel 13.4 in de cao Uitgeverij bedrijf) en bewust te zijn van de minimumtarieven die bij de volgende functies horen.
    
   Per 1 juli 2022 zijn dat:
    
   Schaal 6 – minimum tarief € 30,00
   Algemeen redacteur/verslaggever, schrijft over zowel landelijke als regionale/lokale onderwerpen, ook door middel van eigen nieuwsgaring.
    
   Schaal 7 – Schaal 7: minimumtarief € 34,84
   Gespecialiseerde redacteur/verslaggever, schrijft over specifieke deelgebieden en/of levert gezichtsbepalende artikelen voor rubrieken/pagina’s/edities. Ook: eindredacteur die zorg draagt voor het redigeren van rubrieken/pagina’s/edities.
    
   Schaal 8 – Schaal 8: minimumtarief € 44,93
   Redacteur/verslaggever die – mede op basis van senioriteit – dragende artikelen en/of opinieartikelen schrijft en/of als correspondent voor een nieuwsmedium in het buitenland werkt.
    
   Let op: dit zijn minimumtarieven. Freelancers die boven dat minimumtarief uitkomen (meer ervaring en expertise hebben) moeten echt kijken naar de schaal van een ervaren werknemer als de opdracht passend is bij die zwaarte.
  • Voor professionele, zelfstandige freelance journalisten. In de Werkcode is aangegeven dat het geldt voor freelancers die in aanmerking komen voor een van de door de NVJ uitgegeven perskaarten en voor columnisten en auteurs die een specialistische bijdrage leveren.
  • 100% dat is het tarief wat je moet ontvangen of het bruto maandsalaris voor vergelijkbaar werk met een journalist in loondienst wat correspondeert met de zwaarte van de opdracht vermeerderd met:
   - 50% zzp toeslag
   - 8% vakantie toeslag
   - 9% in verband met 20 vakantiedagen waar werknemers ook recht op hebben
   = 167%
  • Een freelancer heeft voor een vergelijkbaar inkomen met een journalist in loondienst een jaaromzet nodig die vergelijkbaar is met 150% van het bruto jaarsalaris in loondienst. Daarmee zijn zaken als (pensioen)premies en verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid gedekt, als ook reguliere bedrijfskosten voor onder andere huisvesting, vakliteratuur, website, computer, opleiding, acquisitie en administratie.
  • Je minimumtarief is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de opdracht, de lengte van de opdracht, ervaring, specialistische kennis en de mate van gevraagde c.q. aangeboden deskundigheid.
  • DPG Media heeft zich met de ondertekening van de werkcode gecommitteerd aan de afspraken en de toepassing van de werkcode. De toezegging geldt uiteraard ook voor die freelancers die met teken-, woord- of opdrachttarieven werken.
  • Mocht het toch zo zijn dat er niet in de geest van de werkcode wordt gehandeld, dan kun je twee dingen doen:
   - Neem contact op met de NVJ bijvoorbeeld via freelance@nvj.nl.
   - Of meld de kwestie bij je contactpersoon bij DPG Media. Als je er daar niet uitkomt, kun je het ook melden aan de redactiesommissie bij DPG Media. De NVJ onderhoudt contacten met de redactiecommissie.

   Blijkt dat er door DPG Media anders wordt gehandeld: laat het ons altijd weten. Een jaar na de invoering zullen de NVJ en DPG Media de toepassing van de werkcode evalueren.
  • Die zullen het goed blijven doen. Je blijft een ondernemer die uiteraard vrij is om te onderhandelen en zijn of haar deskundigheid, ervaring, expertise, kwaliteit en bedrijfskosten meeweegt. De Werkcode is vooral bedoeld om de negatieve effecten van de huidige marktwerking weg te nemen. Daarnaast zullen door de koppeling van de tarieven aan de cao-lonen de freelancetarieven altijd meestijgen met de salarissen van journalisten in vaste dienst.
  • Je maakt zelf een inschatting van de hoeveelheid tijd die je kwijt bent met een opdracht. Vervolgens kijk je naar het door DPG Media voorgestelde bedrag (gerelateerd aan de hoeveelheid woorden/tekens) en reken je dat terug tot een uurbedrag. Zo kun je zien of het met elkaar in de pas loopt. Uiteraard kan je altijd een hoger tarief bedingen als je specialisme, kennis of kunde dat rechtvaardigen. In de veel gevallen zal DPG een woordtarief met je overeenkomen, dat geldt voor jouw opdrachten. Hierin is dan rekening gehouden met de afgesproken uurbedragen.
  • De Werkcode is op dit moment alleen met DPG Media afgesproken; uiteraard zien wij het liefst dat Mediahuis zich ook hieraan committeert.
  • Vanaf 1 juli 2022 worden alle tarieven van freelancer geïndexeerd met hetzelfde percentage als de verhogingen die zijn afgesproken in de cao Uitgeverijbedrijf. Dit geldt zowel voor fotografen (landelijk) als voor schrijvende journalisten.
   De eerste verhoging van het freelance tarief is per 1 april 2023 met 2,6%. DPG zal alle freelance tarieven met dit bedrag verhogen.
   Het regio-opdracht tarief mist deze eerste verhoging omdat in het nieuwe opdracht tarief van 65 euro (was 55 euro) deze verhoging reeds is verdisconteerd. Vanaf eind 2023 zullen ook de regio opdrachttarieven worden verhoogd met de percentages die worden afgesproken in de cao Uitgeverijbedrijf. Welke deze zijn weten we wanneer er een uitkomst is van de cao onderhandelingen tussen enerzijds de NVJ en ander vakbonden en anderzijds de werkgevers in het Uitgeverijbedrijf.
   Bovenstaande laat onverlet dat je als freelancer en ondernemer méér kan vragen dan het indexatie tarief wat in de cao is afgesproken.
  • In de Werkcode DPG is afgesproken dat voor fotojournalisten in de regio het minimumtarief van 65 euro per opdracht geldt, gekoppeld aan een opdrachtduur van minimaal 2 uur.
   Als de fotojournalist – bijvoorbeeld door de complexiteit van de opdracht – significant over die tijdsduur gaat, dan is het zaak voor opdrachtnemer en -gever om hierover te overleggen en een hoger factureerbaar totaalbedrag af te spreken.
   Duurt de opdracht korter dan 2 uur, dan blijft 65 euro per opdracht het uitgangspunt voor fotografen in de regio.

Je adviseurs

 

Milen van Boldrik
Secretaris Zelfstandigen en NVF
Lisa Koetsenruijter
Secretaris ViP en Plus+
Belangenbehartiger Zelfstandigen