Binnen welke termijn moet worden gereageerd?

In principe moet binnen vier weken na ontvangst van het Wob-verzoek een reactie komen. Het bestuursorgaan kan, als ze dat motiveert, de beslistermijn met nog eens vier weken verlengen. Daarnaast zal rekening gehouden moeten worden met een mogelijke derde belanghebbende (iemand die zijdelings bij de opgevraagde informatie betrokken is). Deze krijgt de gelegenheid zijn ‘zienswijze’ naar voren te brengen, waardoor de beslistermijn verder kan worden opgeschort. Vaak zal echter blijken dat er alsnog te weinig tijd is om de gevraagde informatie te leveren. In dat geval zullen er met de verzoeker afspraken moeten worden gemaakt over de verdere afhandeling.  Meestal mag de verzoeker dan aangeven welke informatie hij met voorrang wil ontvangen.

Voor milieu-informatie geldt een strenger regiem. De beslistermijn is twee weken, tenzij het een omvangrijk of gecompliceerd verzoek is waardoor een verlenging gerechtvaardigd is. Maar ook in dat laatste geval zal de uiterste beslistermijn zes weken zijn.