Meerderheid stemt voor cao-resultaat Uitgeverijbedrijf

Het merendeel van de leden (79,5%) heeft voor het cao-resultaat bij de uitgeverijbedrijven gestemd. Dit betekent dat de cao Uitgeverijbedrijf voor 2024 en 2025 een feit is. Ook de leden van de andere bonden hebben voor de cao gestemd. De NVJ had het cao-resultaat neutraal aan de leden voorgelegd.

In de eerste maanden van 2024 heeft de NVJ ingezet op een cao voor het Uitgeverijbedrijf, gebaseerd op de salaris- en tariefafspraken die zij in december 2023 maakte met DPG Media en Mediahuis. Dit proces werd in de eerste helft van februari doorkruist door het onderhandelingsresultaat dat de vakbonden FNV, CNV en De Unie met de werkgevers afgelopen week hebben bereikt, waarin deze afspraken niet terugkomen. De NVJ heeft daarop intensief gesproken met de voorzitter van de werkgeversdelegatie en afzonderlijk met DPG Media en Mediahuis over de ontstane situatie. Hieronder geven we een toelichting hoe deze gesprekken hebben geleid tot een cao-resultaat, ook voor de NVJ. 

Wat is er in de afgelopen maanden gebeurd?

In december 2023 konden we een akkoord afsluiten voor het grootste gedeelte van onze achterban bij het Uitgeverijbedrijf. Daarvoor hebben de redacties bij DPG Media en Mediahuis in groten getale actiegevoerd. Deze inzet heeft ervoor gezorgd dat deze werkgevers, onder wie de twee grootste, een betere loon- en tariefaanpassing per 1 januari 2024 doorvoerden dan aan de cao-tafel was voorgesteld. Daarna heeft de NVJ zich intensief ingezet om op basis van het bereikte resultaat bij de genoemde drie partijen dit ook aan de cao-tafel te  bestendigen. Dit is helaas niet gelukt, omdat de resterende partijen aan de cao-tafel aangaven financieel gezien niet in staat te zijn het loonakkoord dat NVJ met DPG Media en Mediahuis had bereikt in de cao af te spreken.

Waarom kwam het na die loonafspraken in december 2023 niet tot een sectorbrede overeenstemming? 

Dat heeft te maken met de samenstelling van deze sector. Zo’n 80 procent bestaat uit titels uitgegeven door DPG Media en Mediahuis. De overige 20 procent komt voornamelijk voor rekening van kleinere werkgevers, educatieve uitgeverijen en boekuitgevers. Dit deel van de werkgevers had aangegeven dat zij niet bereid waren of in staat waren om de loonafspraken over te nemen.

Waarom doet de NVJ toch mee met dit cao-resultaat?

De werkgeversdelegatie Uitgeverijbedrijf heeft ons gevraagd om in overleg te treden, omdat zij inzien dat een akkoord nooit buiten de NVJ als grootste en meest actieve vakbond kon worden gesloten. Tegelijkertijd is het voor de NVJ van belang dat haar leden werkzaam bij kleine uitgevers ook onder een cao vallen waarbij de NVJ direct partij is. De loonparagraaf in het huidige resultaat is beduidend minder dan wat de NVJ heeft afgesproken met de grootste werkgevers in de sector. Het onderhandelingsresultaat zoals het er nu ligt, kunnen wij alleen billijken, gezien het feit dat het voor kleinere werkgevers het maximaal haalbare is. Dit leidde tot de beslissing om het cao-resultaat neutraal aan de leden voor te leggen. Als wij nu een geheel ander resultaat zouden willen bereiken, zou opnieuw een actietraject moeten worden ingezet.

Wat betekent dit voor de leden werkzaam bij DPG Media en Mediahuis?

Voor werknemers en freelancers werkzaam bij DPG Media en Mediahuis verandert er niets aan de eerder gemaakte loonafspraken in december 2023. De salarissen zijn conform eerdere toezegging per 1 januari 2024 verhoogd en zullen per januari 2025 verder worden verhoogd met 2%. Ook blijft de toezegging dat bij een inflatie hoger dan 4% daarover opnieuw onderhandeld zal worden over 2025. Daarnaast worden deze afspraken nu dus aangevuld met de secundaire afspraken, die nog open stonden in het cao-overleg. FD Media is ten aanzien van deze afspraken volgend en daar zal ook voor de werknemers niets veranderen.

Wat zijn de freelance afspraken?

Het doel vanaf het begin was dat de cao loonafspraken óók voor freelancers zouden gelden. Dit is bij DPG Media en Mediahuis gelukt. Er blijven nog veel punten over waar verbetering nodig is –zoals bij de tekentarieven en de Algemene Voorwaarden – maar deze punten kunnen we beter per concern aanpakken en bespreken. Dat zullen we dan ook doen. Wel is het zo dat bij Mediahuis de freelance afspraken vooralsnog lijken te gelden tot einde van deze cao looptijd – in aanloop naar een volgende cao in 2026 moet daar dus opnieuw naar gekeken worden. 

Hoe zit het met het onderwerp pensioen in deze cao? 

De bestaande tekst van de pensioenparagraaf blijft vooralsnog gehandhaafd in de nieuwe cao. Een eerder ingestelde studiecommissie moet haar werkzaamheden nog afronden en een advies uitbrengen aan cao-partijen die daarna over deze pensioenparagraaf moeten onderhandelen. Wanneer een resultaat wordt bereikt, kan de nieuwe pensioenparagraaf via een tussentijdse wijziging worden ingebracht in de cao.


Looptijd

De cao heeft een looptijd van 21 maanden: van 1 januari 2024 t/m 30 september 2025.

Salarissen (*)

De salarissen worden als volgt verhoogd:

  • per 1 januari 2024: 160 euro plus 2% structureel
  • per 1 januari 2025: 80 euro plus 1,5% structureel

Deze afspraken gelden niet voor freelancers!

Verlenging generatiepact: X/Y/Z-regeling

Deze regeling wordt met een jaar verlengd tot en met 31 december 2025.

Kortdurend zorgverlof

In de huidige cao worden 5 dagen kortdurend zorgverlof vergoed tegen een doorbetaling van 100% van het gemaximeerde dagloon. De volgende vijf dagen worden vergoed tegen een doorbetaling van 70% van het maximum dagloon. In de nieuwe cao worden alle dagen kortdurend zorgverlof vergoed tegen 100% van het ongemaximeerde dagloon.

Mantelzorg

Werknemers krijgen de mogelijkheid om – na overeenstemming met de werkgever – werktijdvermindering toe te passen voor de verlening van mantelzorg.

Extra Feestdag

Vanaf 1 januari 2024 wordt 5 mei een jaarlijkse vaste vrije dag.

Stagevergoedingen

Er komt één stagevergoeding van € 400,- voor stagiair(e)s ongeacht opleidingsniveau.

Omgangsvormen

Er komen afspraken over het aanwijzen van een vertrouwenspersoon.

* Afwijkende afspraken met DPG Media, Mediahuis en FD Media:

  • per 1 januari 2024: €240 + 3,5%
  • per 1 januari 2025: 2% indexatie
  • per 1 januari 2025: inflatiegarantie om te onderhandelen indien de inflatie hoger uitkomt dan 4%

Deze afspraken gelden ook voor freelancers!

Foto: Na acties bij onder andere DPG Media en Mediahuis konden we in december 2023 een akkoord afsluiten voor het grootste gedeelte van onze achterban bij het Uitgeverijbedrijf (Dingena Mol)