juridisch

Doorzendplicht en dwangsom

Als de overheidsorganisatie waaraan het Woo-verzoek is gericht de informatie niet heeft, maar de informatie wel bekend is bij een andere organisatie die onder de Woo valt, dan moet het verzoek worden doorgestuurd. Als een bestuursorgaan weet dat er naast de documenten die het zelf bezit nog een ander bestuursorgaan is dat aanvullende informatie heeft die onder de reikwijdte van hetzelfde verzoek valt, dan geldt ook daarvoor de doorzendplicht. Lees meer over Doorzendplicht en dwangsom

30 juni 2022

Niet-tijdig beslissen

Met het afschaffen van de dwangsomregeling in 2016 werd er een nieuwe mogelijkheid in het leven geroepen tegen het niet-tijdig beslissen op een Wob-verzoek: bezwaar maken zodra het bestuursorgaan in gebreke is en per brief vragen om binnen uiterlijk twee weken een beslissing te nemen. Als er na het indienen van de ‘ ingebrekestelling’  niet alsnog binnen die termijn is beslist op het verzoek, kan een verzoeker een zogeheten ‘beroep fictief’ bij de bestuursrechter instellen. Lees meer over Niet-tijdig beslissen

30 juni 2022

Op welke gronden kan een Woo-verzoek worden geweigerd?

Ondanks het feit dat openbaarheid het uitgangspunt is, hebben we niet het recht om alles te weten. Er zijn in de Woo uitzonderingsgronden en beperkingen opgenomen. Artikel 5 van de Woo onderscheidt absolute en relatieve uitzonderingsgronden. 

Absolute uitsluitingsgronden (art. 5.1 lid 1 a t/m e Woo)

Over absolute uitsluitingsgronden valt in principe niet te discussiëren. Informatie blijft (vrijwel) altijd achterwege als die informatie: Lees meer over Op welke gronden kan een Woo-verzoek worden geweigerd?

30 juni 2022

Openbaarheid als uitgangspunt

Hoe is het precies gegaan in de Toeslagenaffaire waarin tienduizenden mensen onterecht door de Belastingdienst werden bestempeld als fraudeur? Bemoeide Hugo de Jonge als minister van Volksgezondheid zich met de mondkapjesdeal van CDA-genoot Sywert van Lienden? En rapporteerde en duidde de nationaal terrorisme coördinator (NCTV) in zijn Weekberichten Internetmonitoring aan partners binnen de overheid in het geheim over polariserende politici?  Het zijn recente voorbeelden van gebeurtenissen waarbij journalisten Wob-verzoeken hebben ingediend. Lees meer over Openbaarheid als uitgangspunt

30 juni 2022

Waaraan moet een Woo-verzoek voldoen?

Aan een Woo-verzoek worden geen formele eisen gesteld. Het is in feite een ‘brief’ gericht aan het overheidsorgaan, waarin je vraagt om informatie. Bij het ontstaan van de wet is bepaald dat er zo min mogelijk drempels moeten zijn en dat een voorgeschreven manier van indienen (bijvoorbeeld via een verplicht formulier) in strijd zou zijn met dit doel. Doorgaans kan een verzoek ook online, via Whatsapp of welk denkbaar communicatiemiddel dan ook worden gedaan. Het verzoek kan zelfs mondeling worden gedaan, al zal dat niet vaak voorkomen. Lees meer over Waaraan moet een Woo-verzoek voldoen?

30 juni 2022

Wat als het Woo-verzoek wordt afgewezen?

Als het Woo-verzoek wordt afgewezen, hoef je je daar niet bij neer te leggen en kun je bezwaar maken tegen dit besluit. Het inschakelen van een advocaat is bij een Woo-procedure niet verplicht. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) die van toepassing is op de verhouding tussen burgers en overheid, geeft de regels en termijnen. Je moet binnen zes weken bezwaar maken bij het orgaan dat de gevraagde informatie niet wil geven. Lees meer over Wat als het Woo-verzoek wordt afgewezen?

30 juni 2022

Wet Open Overheid (Woo)

De opvolger van de Wob, de Woo, is op 1 mei 2022 in werking getreden. Er is geen overgangsrecht en de Wob  komt hiermee te vervallen.

Het beginsel dat aan beide wetten ten grondslag ligt, is steeds hetzelfde gebleven: zowel bij een verzoek om informatie (passief) als bij het geven van informatie uit eigen beweging door de overheid (actief) is openbaarheid het uitgangspunt. De nieuwe Woo moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Lees meer over Wet Open Overheid (Woo)

30 juni 2022

Dokken!

In de sport, de politiek, de universitaire wereld, de media en waar eigenlijk niet. Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt in de beste ‘families’ voor en elke keer weer zijn de bazen ‘geschrokken’. Lees meer over Dokken!

4 mei 2022
Resultaat 1 - 10  (van 186)

Pagina's