juridisch

Op welke gronden kan een Woo-verzoek worden geweigerd?

Ondanks het feit dat openbaarheid het uitgangspunt is, hebben we niet het recht om alles te weten. Er zijn in de Woo uitzonderingsgronden en beperkingen opgenomen. Artikel 5 van de Woo onderscheidt absolute en relatieve uitzonderingsgronden. 

Absolute uitsluitingsgronden (art. 5.1 lid 1 a t/m e Woo)

Over absolute uitsluitingsgronden valt in principe niet te discussiëren. Informatie blijft (vrijwel) altijd achterwege als die informatie: Lees meer over Op welke gronden kan een Woo-verzoek worden geweigerd?

30 juni 2022

Openbaarheid als uitgangspunt

Hoe is het precies gegaan in de Toeslagenaffaire waarin tienduizenden mensen onterecht door de Belastingdienst werden bestempeld als fraudeur? Bemoeide Hugo de Jonge als minister van Volksgezondheid zich met de mondkapjesdeal van CDA-genoot Sywert van Lienden? En rapporteerde en duidde de nationaal terrorisme coördinator (NCTV) in zijn Weekberichten Internetmonitoring aan partners binnen de overheid in het geheim over polariserende politici?  Het zijn recente voorbeelden van gebeurtenissen waarbij journalisten Wob-verzoeken hebben ingediend. Lees meer over Openbaarheid als uitgangspunt

30 juni 2022

Waaraan moet een Woo-verzoek voldoen?

Aan een Woo-verzoek worden geen formele eisen gesteld. Het is in feite een ‘brief’ gericht aan het overheidsorgaan, waarin je vraagt om informatie. Bij het ontstaan van de wet is bepaald dat er zo min mogelijk drempels moeten zijn en dat een voorgeschreven manier van indienen (bijvoorbeeld via een verplicht formulier) in strijd zou zijn met dit doel. Doorgaans kan een verzoek ook online, via Whatsapp of welk denkbaar communicatiemiddel dan ook worden gedaan. Het verzoek kan zelfs mondeling worden gedaan, al zal dat niet vaak voorkomen. Lees meer over Waaraan moet een Woo-verzoek voldoen?

30 juni 2022

Wat als het Woo-verzoek wordt afgewezen?

Als het Woo-verzoek wordt afgewezen, hoef je je daar niet bij neer te leggen en kun je bezwaar maken tegen dit besluit. Het inschakelen van een advocaat is bij een Woo-procedure niet verplicht. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) die van toepassing is op de verhouding tussen burgers en overheid, geeft de regels en termijnen. Je moet binnen zes weken bezwaar maken bij het orgaan dat de gevraagde informatie niet wil geven. Lees meer over Wat als het Woo-verzoek wordt afgewezen?

30 juni 2022

Wet Open Overheid (Woo)

De opvolger van de Wob, de Woo, is op 1 mei 2022 in werking getreden. Er is geen overgangsrecht en de Wob  komt hiermee te vervallen.

Het beginsel dat aan beide wetten ten grondslag ligt, is steeds hetzelfde gebleven: zowel bij een verzoek om informatie (passief) als bij het geven van informatie uit eigen beweging door de overheid (actief) is openbaarheid het uitgangspunt. De nieuwe Woo moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Lees meer over Wet Open Overheid (Woo)

30 juni 2022

Dokken!

In de sport, de politiek, de universitaire wereld, de media en waar eigenlijk niet. Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt in de beste ‘families’ voor en elke keer weer zijn de bazen ‘geschrokken’. Lees meer over Dokken!

4 mei 2022

Foutje, bedankt?

Soms lacht het leven je toe: ooit betaalde ik voor een consumptie met een tientje en later bleek dat ik wisselgeld van 50 euro terug had gekregen. Ik ben er niet voor teruggegaan. Bij Monopoly heet dat 'Een vergissing van de bank in uw voordeel'. Lees meer over Foutje, bedankt?

26 april 2022

Vuile was

Er zijn landen, en daar zijn we recent weer van doordrongen, waar je niets mag zeggen en er zijn landen waar mensen vinden dat je alles moet/mag zeggen. In het eerste geval resten slechts wapens en sancties, in het tweede geval moet een rechter soms grenzen stellen aan de opgeëiste vrijheid van meningsuiting. Lees meer over Vuile was

21 april 2022
Resultaat 21 - 30  (van 202)

Pagina's