juridisch

Boodschappersfunctie

Uitspraken van een geïnterviewde kunnen beledigend zijn voor anderen, onjuiste informatie bevatten of zelfs strafbaar zijn. Is de journalist dan gehouden om die uitspraken te verifiëren, nader onderzoek te doen of wederhoor toe te passen? Het antwoord op deze vraag, zoals zo vaak bij juridische kwesties, hangt af van de omstandigheden van het specifieke geval. Een heel belangrijke omstandigheid, zo niet de belangrijkste, is de neutrale boodschappersfunctie van de journalist. Lees meer over Boodschappersfunctie

28 december 2021

Bewijs van onjuist citeren

Een gevoelig punt bij het journalistiek interview zijn citaten. Als een uitspraak tussen aanhalingstekens staat, wordt dat opgevat als de letterlijke weergave van wat de geïnterviewde heeft gezegd. Een citaat zonder aanhalingstekens kan niet worden beschouwd als een letterlijke weergave, maar bevat wel de strekking van wat de geïnterviewde heeft gezegd. In beide gevallen kan het voorkomen dat de geïnterviewde hierover klaagt omdat het niet zo gezegd of bedoeld was. Moet de journalist dan bewijzen dat het wel zo is gezegd? Lees meer over Bewijs van onjuist citeren

28 december 2021

Off the record

Een journalist mag in beginsel alles gebruiken wat tijdens een interview wordt gezegd, dat is de redactionele vrijheid die een journalist toekomt. Maar wat als iemand tijdens een interview ‘off the record’ zegt en dan iets zeer interessants of nieuwswaardigs vertelt? Mag dat dan toch worden gepubliceerd? Als de journalist instemt met het off the record doen van de uitspraak, dan is hij daar ook aan gehouden. Lees meer over Off the record

28 december 2021

Inzagerecht

Een belangrijke bron van conflict bij interviews is het inzagerecht. Het is weliswaar gebruikelijk om een interview vooraf ter inzage te geven aan de geïnterviewde – ter correctie van feitelijke onjuistheden –, maar daaruit volgt geen correctierecht. Mensen willen een inzagerecht nog wel eens – wellicht bewust – ruim interpreteren. Dat werkt vooral ergernis en vertraging in de hand. Het duidelijk formuleren van de omvang van het inzagerecht kan dat voorkomen. Lees meer over Inzagerecht

28 december 2021

Geen publicatieplicht

Een verzoek voor een interview is niet hetzelfde als een toezegging tot publicatie van dat interview. Een journalist heeft dus geen publicatieplicht, tenzij dat expliciet is afgesproken (ons advies: doe dat nooit). De journalist of diens redactie heeft de vrijheid om een interview wel of juist niet te publiceren. Om problemen achteraf te voorkomen, kan het helpen om bij het maken van afspraken nadrukkelijk te wijzen op deze redactionele vrijheid. Lees meer over Geen publicatieplicht

28 december 2021

Overdracht van het auteursrecht

De auteursrechthebbende kan het auteursrecht op een werk overdragen aan een ander. Hieraan heeft de wet wel een vormvereiste gesteld; het auteursrecht kan uitsluitend worden overgedragen door een ondertekend schriftelijk stuk, een zogenaamde akte. In deze akte kunnen ook voorwaarden worden gesteld aan de overdracht van het auteursrecht. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de duur van de overdracht, het werkingsgebied en welke specifieke handelingen er wel of niet met het werk mogen worden verricht. Lees meer over Overdracht van het auteursrecht

19 december 2021

Exploitatierechten

Als beloning voor zijn creatieve arbeid geeft het auteursrecht de auteursrechthebbende het recht om zijn werk te openbaren en verveelvoudigen. Dit worden ook wel de exploitatierechten genoemd. Onder openbaren wordt het ter beschikking stellen van het werk aan het publiek verstaan; anderen moeten het werk kunnen waarnemen. Bij verveelvoudiging van het werk kan het gaan om een identiek exemplaar van het werk (denk aan een fotokopie), maar verveelvoudigen is ook een bewerking van het werk, mits 'beschermde trekken' van het werk zijn overgenomen. Lees meer over Exploitatierechten

19 december 2021

CAO

Een cao regelt op een aantal belangrijke onderdelen van de arbeidsovereenkomst de rechten en plichten en is veelal ruimhartiger dan de wet. Dit geldt voor salaris, maar ook bijvoorbeeld voor het aantal vakantiedagen, aanspraken op scholing en regelingen voor bijzonder verlof. Lees meer over CAO

19 december 2021
Resultaat 61 - 70  (van 209)

Pagina's