juridisch

Auteurscontractenrecht

Belangrijkste bepalingen uit het Auteurscontractenrecht

Op 1 juli 2015 is de wet Auteurscontractenrecht in werking getreden. Deze wet heeft tot doel de positie van de maker ten opzichte van de exploitant te verstevigen. Makers, zoals journalisten en fotografen, zijn vaak de zwakkere partij bij overeenkomsten met grote uitgevers. Daarom heeft de wetgever een aantal maatregelen genomen om hun contractuele positie te versterken.

Op grond van het auteurscontractenrecht heb je recht op: Lees meer over Auteurscontractenrecht

14 juli 2016

Overdracht en licentie

Overdracht auteursrecht

De rechthebbende kan zijn auteursrecht volledig of gedeeltelijk overdragen aan een derde. Overgang van auteursrecht houdt in dat de ene rechthebbende in plaats van de ander komt.

De journalist die zijn auteursrechten overdraagt aan bijvoorbeeld een uitgever verliest deze rechten voorgoed. De overdracht moet schriftelijk gebeuren. Zonder akte, een schriftelijk stuk met handtekening, is er geen sprake van auteursrechtoverdracht. Lees meer over Overdracht en licentie

14 juli 2016

Portretrecht

Iemand die herkenbaar op een foto staat heeft een portretrecht. De wet maakt onderscheid tussen portretten die in opdracht zijn gemaakt (art. 19-20 Auteurswet) en die zonder opdracht zijn gemaakt (art. 21 Auteurswet).

Wat is een portret?

Er is sprake van een portret als iemand herkenbaar is afgebeeld. Het gaat dus niet alleen om het gezicht, ook foto’s die en profil zijn genomen, kunnen onder een portret vallen in de zin van het portretrecht.  Lees meer over Portretrecht

14 juli 2016

Beperkingen op het Auteursrecht

Op grond van het auteursrecht bezit een zelfstandig (foto)journalist zeer ruime bevoegdheden. Hij bepaalt in principe zelf wat er met zijn werk gebeurt. Deze bevoegdheden zijn echter niet onbegrensd. De Auteurswet bevat wettelijke beperkingen op de exploitatierechten van de rechthebbende. Het zijn beperkingen die door wetgever noodzakelijk werden geacht met het oog op belangen van derden of de samenleving als geheel. Daarom is voor bepaalde vormen van gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk geen toestemming van de auteursrechthebbende vereist. Lees meer over Beperkingen op het Auteursrecht

14 juli 2016

Inleiding auteursrecht

Freelance journalisten en fotografen bezitten altijd zelf het auteursrecht op hun werk. Dit recht ontstaat automatisch door het schrijven van een artikel of het maken van een foto. Formaliteiten, zoals bijvoorbeeld inschrijving in een register, zijn hiervoor niet nodig. Ook het aanbrengen van een copyright-notice © bij het werk is niet verplicht. Lees meer over Inleiding auteursrecht

14 juli 2016

Tarief vaststellen

Het uiteindelijke basis uurtarief is een optelsom van je streefinkomen, kosten, verzekeringen enzovoorts, gedeeld door het aantal declarabele uren.

Je uiteindelijke uurtarief wordt bepaald door: Lees meer over Tarief vaststellen

14 juli 2016

Declarabele uren

Om een maandomzet terug te rekenen naar een honorarium per uur, moet je rekening houden met de niet-declarabele uren. Het is immers niet mogelijk om 40 uur per week te declareren.

Over het algemeen gaat minimaal een dag per week (20%) en meestal meer (30%) van de tijd zitten in administratie, acquisitie, kennis bijhouden, netwerken, enzovoorts. Ook moet je vakantie incalculeren en bedacht zijn op uitval wegens ziekten.

Dit alles betekent dat de meeste zelfstandig journalisten tussen de 1.100 en 1.400 declarabele uren per jaar kunnen hebben, mits zij fulltime werken. Lees meer over Declarabele uren

14 juli 2016

De kosten voor een zelfstandig journalist

Een zelfstandig journalist moet zelf veel posten financieren die een werkgever voor een werknemer betaalt.

Een werkgever betaalt bijvoorbeeld:

  • vakantietoeslag: 8%
  • vakantiedagen: 25 dagen, op jaarbasis ook 8%
  • werkgeversdeel pensioenpremie: ca. 15%
  • werkgeversdeel WW/WIA/WGA: ca. 12 tot 14%
  • werkgeversdeel zorgverzekering: ca. 7%

Dit zijn de zogenoemde bruto-brutokosten, werkgeverskosten die niet op het loonstrookje terugkomen. Lees meer over De kosten voor een zelfstandig journalist

14 juli 2016

Onderhandelen

Onderhandelingen kunnen gaan over tarieven, maar ook over wat er aan werkzaamheden worden verwacht, over levertijd of voorwaarden. Het doel van onderhandelen is om met elkaar, door middel van voorstellen en tegenvoorstellen, te komen tot een overeenkomst. Lees meer over Onderhandelen

14 juli 2016

Einde freelanceovereenkomst

Veel zelfstandig journalisten werken langdurig samen met een opdrachtgever. Er wordt bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks een artikel, column of foto’s geleverd. Dat geeft een vaste basis, maar de vraag is wat er gebeurt als de opdrachtgever de samenwerking wil beëindigen. Lees meer over Einde freelanceovereenkomst

14 juli 2016
Resultaat 81 - 90  (van 118)

Pagina's