juridisch

Onderzoek werk en inkomen zelfstandigen

Ondanks een hoge opleiding en jarenlange ervaring was het gemiddelde belastbare inkomen van een freelancer in 2015 krap 23.000 euro. Bijna de helft van de zelfstandigen komt zelfs nauwelijks rond en is afhankelijk van het inkomen van hun partner.

Toch is de freelancer positiever dan in 2013. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2015’, dat in opdracht van de NVJ, Dupho, FLA, BNO en Lira en Pictoright is gehouden. Lees meer over Onderzoek werk en inkomen zelfstandigen

19 juli 2016

Auteursrechtschending

Het gebeurt zeer regelmatig dat er op het internet artikelen of foto’s zonder toestemming van de maker worden gepubliceerd. Wat valt hiertegen te doen? Een freelance journalist of fotograaf kan – als maker – zelf optreden tegen inbreuken op het auteursrecht. Iedereen die verveelvoudigings- en/of openbaarmakingshandelingen verricht, is aan te spreken wegens inbreuk op het auteursrecht.

Civielrechtelijk zijn onder meer de volgende stappen mogelijk: Lees meer over Auteursrechtschending

14 juli 2016

Collectieve rechten

Naast het auteursrecht bestaan er voor de zelfstandig journalist ook belangen die alleen collectief kunnen worden behartigd. Voor het kopiëren van werk, het uitlenen van boeken of tijdschriften, het doorgeven van programma’s via de kabel of het opnemen van werk in readers wordt collectief geld geïnd.

Die vergoedingen zijn uit praktisch oogpunt niet individueel te innen. Het zijn de zogenoemde auteursrechtorganisaties die de volgende collectieve rechtenvergoedingen innen en verdelen: leenrecht, reprorecht, kabelrecht, thuiskopierecht en readerrecht. Lees meer over Collectieve rechten

14 juli 2016

Auteurscontractenrecht

Belangrijkste bepalingen uit het Auteurscontractenrecht

Op 1 juli 2015 is de wet Auteurscontractenrecht in werking getreden. Deze wet heeft tot doel de positie van de maker ten opzichte van de exploitant te verstevigen. Makers, zoals journalisten en fotografen, zijn vaak de zwakkere partij bij overeenkomsten met grote uitgevers. Daarom heeft de wetgever een aantal maatregelen genomen om hun contractuele positie te versterken.

Op grond van het auteurscontractenrecht heb je recht op: Lees meer over Auteurscontractenrecht

14 juli 2016

Overdracht en licentie

Overdracht auteursrecht

De rechthebbende kan zijn auteursrecht volledig of gedeeltelijk overdragen aan een derde. Overgang van auteursrecht houdt in dat de ene rechthebbende in plaats van de ander komt.

De journalist die zijn auteursrechten overdraagt aan bijvoorbeeld een uitgever verliest deze rechten voorgoed. De overdracht moet schriftelijk gebeuren. Zonder akte, een schriftelijk stuk met handtekening, is er geen sprake van auteursrechtoverdracht. Lees meer over Overdracht en licentie

14 juli 2016

Portretrecht

Iemand die herkenbaar op een foto staat heeft een portretrecht. De wet maakt onderscheid tussen portretten die in opdracht zijn gemaakt (art. 19-20 Auteurswet) en die zonder opdracht zijn gemaakt (art. 21 Auteurswet).

Wat is een portret?

Er is sprake van een portret als iemand herkenbaar is afgebeeld. Het gaat dus niet alleen om het gezicht, ook foto’s die en profil zijn genomen, kunnen onder een portret vallen in de zin van het portretrecht.  Lees meer over Portretrecht

14 juli 2016

Beperkingen op het Auteursrecht

Op grond van het auteursrecht bezit een zelfstandig (foto)journalist zeer ruime bevoegdheden. Hij bepaalt in principe zelf wat er met zijn werk gebeurt. Deze bevoegdheden zijn echter niet onbegrensd. De Auteurswet bevat wettelijke beperkingen op de exploitatierechten van de rechthebbende. Het zijn beperkingen die door wetgever noodzakelijk werden geacht met het oog op belangen van derden of de samenleving als geheel. Daarom is voor bepaalde vormen van gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk geen toestemming van de auteursrechthebbende vereist. Lees meer over Beperkingen op het Auteursrecht

14 juli 2016
Resultaat 81 - 90  (van 124)

Pagina's