Voorwaarden Politieperskaart

Om voor de politieperskaart in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan elk van de drie voorwaarden, zoals hieronder genoemd en uitgewerkt:

De aanvrager van de politieperskaart:

  1. is journalist van hoofdberoep en 18 jaar of ouder;
  2. verricht werkzaamheden voor een massamedium;
  3. heeft de politieperskaart nodig voor het doen van verslag (in woord, beeld, geluid of andere data) van gebeurtenissen waarbij de politieperskaart mogelijk vereist is.

Journalisten die de politieperskaart aanvragen, moeten bij de aanvraag in elk geval vermelden:

a. naam en functie;

b. overige NAW-gegevens;

c. het medium waarbij de journalist in dienst is, dan wel het medium of de media waarvoor hij als freelance journalist werkzaamheden verricht;

d. de periode waarvoor de politieperskaart wordt aangevraagd;

e. lidmaatschap van de NVJ en/of de NVF (de sectie fotojournalisten van de NVJ), de Buitenlandse Persvereniging (BPV) en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren (NGvH), of een andere verklaring waaruit blijkt dat hij journalist is;

f. een verklaring waaruit blijkt dat de journalist de politieperskaart nodig heeft voor het doen van verslag van die gebeurtenissen waarbij de politieperskaart mogelijk vereist is;

g de aanvraag moet vergezeld gaan van een pasfoto en een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Hoofdredacteuren en directeuren van mediabedrijven, zoals dagbladen, omroepen en omroepproductiebedrijven, kunnen collectieve aanvragen indienen, die ook de gevraagde gegevens genoemd onder a. tot en met g. dienen te bevatten. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag en voor de verstrekking van de politieperskaart worden kosten vastgesteld en in rekening gebracht. De politieperskaart blijft te allen tijde eigendom van de NVJ.

Begrippen

Journalist

Als journalist worden beschouwd:

a. gewone leden van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de NVF (de sectie fotojournalisten van de NVJ), dan wel haar rechtsopvolger, de Buitenlandse Persvereniging (BPV) en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren (NGvH);

b. degenen die aantonen dat zij journalist van hoofdberoep zijn en hun inkomsten voornamelijk met journalistieke arbeid verwerven, wat moet blijken uit een verklaring van de werkgever en/of opdrachtgever(s), een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en uit een overzicht van journalistiek werk dat is gepubliceerd in het jaar voorafgaand aan de aanvraag;

c. degenen die de totstandkoming van een journalistieke productie faciliteren.

Ad c. Of iemand van essentieel belang is voor de totstandkoming van een journalistieke productie en daartoe noodzakelijk aanwezig dient te zijn bij die gebeurtenissen waarvoor een politieperskaart is vereist, is ter beoordeling van het secretariaat.

Voor een politieperskaart komen diegenen in aanmerking die kunnen aantonen een inkomen dan wel een omzet uit journalistieke arbeid te verwerven dat minstens gelijk is aan het bedrag van het wettelijk minimumloon dat geldt voor 23-jarigen en ouder (per 1 januari 2015 vastgesteld op € 18.021,60 per jaar).

Massamedium

Als massamedium wordt beschouwd een medium dat voldoet aan elk van de volgende voorwaarden:

a. het medium richt zich op een groot deel van het publiek en is voor iedereen verkrijgbaar;

b. het medium bevat in belangrijke mate nieuws, analyse, commentaar en/of achtergrondinformatie over een gevarieerd deel van de maatschappelijke actualiteit;

c. het medium wordt niet uitgegeven of verspreid in samenhang met het lidmaatschap, donateurschap of deelnemerschap van een vereniging, genootschap of andere organisatie.

Gebeurtenissen waarvoor een politieperskaart mogelijk vereist is

Gebeurtenissen waarbij de politieperskaart mogelijk vereist is zijn gebeurtenissen, waarbij de politie uitsluitend journalisten die in het bezit zijn van een politieperskaart toelaat in gebieden en/of op plaatsen die voor het publiek niet toegankelijk zijn.

Of de journalist een politieperskaart nodig heeft voor het doen van verslag van dergelijke gebeurtenissen dient te worden aangetoond door de journalist, dit ter beoordeling van het secretariaat. Op verzoek legt de journalist hiertoe de nodige bescheiden over, waaronder zijn in het voorafgaande jaar gepubliceerde journalistieke werk waarin van dergelijke gebeurtenissen verslag is gedaan en een verklaring van de werkgever of de opdrachtgever van de journalist waaruit blijkt dat de journalist een politieperskaart nodig heeft.

Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren kunnen worden teruggezonden naar de aanvrager onder vermelding dat de aanvrage pas na volledige invulling in behandeling kan worden genomen.

Beoordeling van de aanvraag

Het secretariaat beoordeelt de aanvraag op volledigheid. Bij het medium waarvoor de journalist opgeeft zijn werkzaamheden te verrichten, kan navraag worden gedaan naar die gegevens die voor de beoordeling van de aanvraag nodig zijn. Wanneer naar het oordeel van het secretariaat voldaan is aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een politieperskaart, ontvangt de aanvrager de politieperskaart, tenzij het bekend is of vermoed kan worden dat een journalist een ander gebruik van de kaart heeft gemaakt dan voor zijn journalistieke arbeid nodig was.

Wanneer het secretariaat afwijzend beschikt op een aanvraag, ontvangt de aanvrager daar schriftelijk bericht van onder opgave van de reden(en) die tot de beslissing hebben geleid en onder vermelding van de mogelijkheid binnen één maand in beroep te gaan bij de beroepscommissie.

Beroep bij de beroepscommissie

De beroepscommissie betrekt in haar beoordeling van een beroep uitsluitend de vraag of aan de voorwaarden voor verstrekking is voldaan. Zij kan daartoe van de journalist aanvullende bescheiden verlangen en nadere informatie vragen. De beroepscommissie beslist binnen één maand op het beroep. De beroepscommissie neemt geen afwijzende beslissing dan na de betrokkene behoorlijk in de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord. Wanneer de beroepscommissie op een beroep afwijzend beslist, dan doet het daarvan schriftelijk en gemotiveerd mededeling aan de aanvrager.

Uitzonderingen

a. Wanneer een journalist, die overigens voldoet aan de voorwaarden om voor een politieperskaart in aanmerking te komen, een ander gebruik van de kaart heeft gemaakt dan voor zijn journalistieke arbeid nodig was, of dat hij politie, brandweer en/of medische diensten e.d. in hun werkzaamheden heeft gehinderd, is de NVJ bevoegd op een aanvraag voor een nieuwe politieperskaart afwijzend te beschikken. De NVJ beslist niet eerder afwijzend dan nadat betrokkene behoorlijk in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. De afwijzing geschiedt schriftelijk en gemotiveerd. Van de afwijzing wordt de werkgever van de aanvrager in kennis gesteld. In geval van freelancers e.d. zullen de opdrachtgevers worden geïnformeerd, voor zover bij het secretariaat bekend.

b. Indien politie, brandweer en/of medische diensten e.d. in ernstige mate en op onaanvaardbare wijze zijn gehinderd in hun werkzaamheden, zulks op basis van verklaringen van politiefunctionarissen en/of op eigen onderzoek van het secretariaat, is de NVJ bevoegd de politieperskaart terug te vorderen, dan wel de kaart ongeldig te verklaren.

De NVJ beslist niet eerder afwijzend dan nadat betrokkene behoorlijk in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. De terugvordering/ongeldigverklaring geschiedt schriftelijk en gemotiveerd. Het secretariaat brengt daarna andere belanghebbenden (bijvoorbeeld politiekorpsen, beroepsorganisaties, werkgevers, opdrachtgevers) van haar besluit op de hoogte.

Bij plotselinge calamiteiten zorgt de NVJ ervoor dat journalisten die aldaar hun werk moeten doen en die niet in het bezit zijn van een politieperskaart, zo nodig kunnen beschikken over een kaart die uitsluitend voor die gelegenheid geldigheid bezit. Het NVJ voorziet de kaart van plaatsaanduiding en jaartal.

Hardheidsclausule

Indien niet volledig is voldaan aan alle voorwaarden, maar er naar het oordeel van het secretariaat desondanks aanleiding bestaat om tot verstrekking van een politieperskaart over te gaan, heeft het secretariaat de bevoegdheid om een tijdelijke politieperskaart te verstrekken.

 

Downloads