Wat zijn de overgangsbepalingen in de cao voor het Uitgeverijbedrijf?

Wat zijn overgangsbepalingen en in hoeverre zijn de overgangsbepalingen tijdelijk dan wel blijvend of gaan op termijn toch de verworvenheden uit de oorspronkelijke cao’s verloren?

Antwoord

Alle specifieke onderdelen, zoals loongebouwen en vakantiedagen blijven bestaan en komen in zogenoemde overgangsbepalingen te staan.

Overgangsbepalingen gelden voor nu en in de toekomst en kunnen pas worden aangepast als de NVJ en de leden hiermee akkoord gaan. Dat kan over 2 jaar zijn, maar ook over 10 jaar. Sommige bepalingen, zoals loongebouwen of de aparte regeling van redactiecommissies voor dagbladjournalisten, kunnen dermate zwaar wegen dat ze overeind moeten blijven en in een uitzonderingsbepaling worden vastgelegd, in plaats van een overgangsbepaling.

 

cao cao uitgeverijbedrijf werknemers