Aanvraag WW-uitkering

Inschrijving als werkzoekende en aanvraag WW-uitkering

Een WW-uitkering dient uiterlijk een week na de eerste werkloosheidsdag te worden aangevraagd. Inschrijving als werkzoekende moet uiterlijk op de de tweede werkdag na intreden van de werkloosheid worden gedaan. Het mag en kan natuurlijk ook eerder. Daarbij dient bij een einde aan de arbeidsovereenkomst via ontbinding door de rechter, een kopie van het verzoek- en het verweerschrift te worden overgelegd, alsmede een kopie van de door de kantonrechter afgegeven beschikking of als de arbeidsovereenkomst is beëindigd via een vaststellingsovereenkomst, een kopie van die vaststellingsovereenkomst. In beginsel zal  het UWV op basis van die stukken in principe tot de toekenning van een WW-uitkering overgaan.

Fictieve opzegtermijn

Het UWV Werkbedrijf houdt bij de vaststelling van de ingangsdatum van die WW-uitkering rekening met de zogenoemde fictieve opzegtermijn. De fictieve opzegtermijn is de opzegtermijn die de werkgever bij een ‘gewone’ opzegging in acht zou hebben moeten nemen. Als de arbeidsovereenkomst is beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, is de duur van de fictieve opzegtermijn gelijk aan deze opzegtermijn.

Over deze periode wordt (nog) geen uitkering verstrekt, ook al hebben partijen afgesproken dat de arbeidsovereenkomst eerder eindigt. Wanneer de rechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden eindigt de arbeidsovereenkomst pas aan het einde van  de fictieve opzegtermijn.

In de onderhandelingen voorafgaande aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst wordt meestal geprobeerd om het zo te regelen dat de laatste dag van het dienstverband samen valt met de laatste dag van de fictieve opzegtermijn. Hierdoor kan de (ex) werknemer direct aansluitend aan de laatste loonbetaling, aanspraak op WW maken.