Opzeggingen en opzegtermijnen

Opzegging

Als er sprake is van een bedrijfseconomische noodzaak of een ontslag na twee jaar ziekte dan dient (als er geen overeenstemming tussen werkgever en werknemer is) de werkgever voordat kan worden opgezegd het UWV Werkbedrijf toestemming voor opzegging te vragen. Het UWV Werkbedrijf beoordeelt of de werkgever zijn wens te komen tot een einde aan het dienstverband voldoende heeft onderbouwd. De werknemer kan zich vanzelfsprekend verweren, bijvoorbeeld omdat de bedrijfseconomische noodzaak niet vaststaat of omdat het afspiegelingsbeginsel niet juist is toegepast. Het kan dan zijn dat het UWV de toestemming voor ontslag weigert. Als het UWV Werkbedrijf de reden voldoende onderbouwd vindt en  de vergunning verleent dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. In dat geval  gelden de volgende termijnen:

Opzegtermijnen voor de werkgever

Deze zijn gerelateerd aan de duur van de arbeidsovereenkomst ten tijde van de opzegging en bedragen bij een duur van het dienstverband:

  • korter dan 5 jaar: 1 maand
  • 5 – 10 jaar: 2 maanden
  • 10 – 15 jaar: 3 maanden
  • langer dan 15 jaar: 4 maanden.

In sommige cao’s zijn afwijkende opzegtermijnen opgenomen. De opzegtermijn mag altijd  worden bekort met de proceduretijd van de UWV-procedure.

Opzegtermijn voor de werknemer

Deze termijn is ongeacht de duur van het dienstverband 1 maand, maar kan (onder voorwaarden) bij schriftelijke overeenkomst worden verlengd.

Overeenkomsten voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij dat recht voor beide partijen schriftelijk is overeengekomen en loopt na het verstrijken van de afgesproken periode van rechtswege (vanzelf) af. Er geldt dan dus geen opzegtermijn.

Wel moet het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die langer dan 6 maanden heeft geduurd, een maand van te voren worden ‘aangezegd’.  Blijft deze aanzegging achterwege, dan betekent dat niet de arbeidsovereenkomst doorloopt. Wèl moet de werkgever een vergoeding ter hoogte van een maandsalaris betalen. Als de melding te laat is, wordt de te betalen vergoeding naar rato berekend.

Dag waartegen kan worden opgezegd

De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door gebruik een andere dag daarvoor is aangegeven.