Huishoudelijk reglement redactieraad

Behorend bij het Redactiestatuut

1. Redactievergadering

1.1. De Redactievergadering komt tenminste eenmaal per jaar bijeen, en voorts op initiatief van de Redactieraad, of van de hoofdredacteur en/of directeur, of wanneer ten minste 10 leden van de redactie(s) daartoe bij de Redactieraad een schriftelijk verzoek indienen, onder opgave van de punten die zij behandeld willen zien.

1.2. De Redactieraad schrijft een Redactievergadering in het algemeen drie weken voor de vastgestelde datum uit. Daarbij worden de agenda en benodigde stukken ter kennis gebracht van de journalisten. In uitzonderingsgevallen kan de Redactieraad de convocatietermijn terugbrengen tot minimaal een week.

1.3. De Redactieraad kan de Redactievergadering ook schriftelijk raadplegen (m.u.v. gevallen als: – benoeming of ontslag hoofdredacteur – wijziging structuur organisatie – ingrijpende wijziging redactioneel beleid)
Daarbij krijgen de journalisten de benodigde stukken toegestuurd, met een termijn van minimaal tien dagen waarbinnen zij hun standpunt schriftelijk kenbaar kunnen maken. De Redactieraad belegt alsnog een Redactievergadering als meer dan tien journalisten een afwijkend standpunt kenbaar maken, danwel wanneer meer dan 10 procent van de journalisten de Redactieraad schriftelijk vragen over de voorgelegde stukken een Redactievergadering te beleggen. Die vergadering dient binnen twee weken na aanvraag plaats te hebben.

1.4. De Redactievergadering kan rechtsgeldig besluiten nemen wanneer de meerderheid van de journalisten aanwezig is. De vergadering kiest uit haar midden een voorzitter en neemt besluiten met meerderheid van stemmen. Bij wijziging van de structuur van de organisatie of wijziging van het Redactiestatuut kan de Redactievergadering alleen besluiten nemen met een meerderheid van alle leden van de redactie(s).

1.5. Alle leden van de redacties in vaste dienst hebben stemrecht in de Redactievergadering. Met betrekking tot freelance medewerkers bepaalt artikel 8.4 van het modelstatuut hun stemrecht.

1.6. Indien het vereiste quorum niet aanwezig is, treedt de Redactieraad in de bevoegdheden van de Redactievergadering.

2. Redactieraad

2.1. De Redactieraad bestaat uit tenminste 3 leden. Een verdeling in kiesgroepen is mogelijk, bijvoorbeeld:
Radio Nieuws / Varia
TV Nieuws / Varia
Internet Nieuws / Varia

2.2. De leden hebben geen gekozen plaatsvervangers. Zij kunnen zich bij verhindering in een vergadering laten vervangen door een journalist werkzaam in dezelfde kiesgroep, waarbij het lid van de Redactieraad zelf de plicht heeft de vervangende journalist te voorzien van informatie die tijdens de vergadering van belang is. Een plaatsvervanger heeft ook stemrecht.

2.3. De Redactieraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice?voorzitter en een secretaris. Twee leden van de Redactieraad worden in het bijzonder belast met het onderhouden van contacten met de Ondernemingsraad.

2.4. Bij tussentijdse vacatures kiest een kiesgroep in onderling beraad een nieuwe vertegenwoordiger. Bij meer dan één kandidaat kan de kiesgroep de Redactieraad vragen een stembureau te benoemen dat een verkiezing binnen de kiesgroep organiseert.

3. Verkiezingen Redactieraad

3.1. Kiesgerechtigd zijn alle journalisten in vaste dienst die werkzaam bij de omroep.

3.2. De Redactieraad stelt uiterlijk zes weken voor het einde van zittingsperiode een datum vast voor de verkiezing van nieuwe leden. Elke kiesgroep moet binnen die termijn van zes weken in onderling beraad vaststellen wie de nieuwe vertegenwoordiger wordt en de Redactieraad daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien er meerdere kandidaten zijn, kan de kiesgroep de Redactieraad vragen een stembureau te benoemen dat een verkiezing binnen de kiesgroep organiseert.
Wanneer de Redactieraad voor het eind van de zittingsperiode aftreedt, benoemt hij een stembureau, dat kiesgroepen vraagt binnen vier weken in onderling beraad nieuwe vertegenwoordiger(s) te kiezen. Bij meer dan één kandidaat kan de kiesgroep het stembureau vragen verkiezingen binnen de kiesgroep te organiseren.

3.3. De Redactieraad kan een lid of plaatsvervangend lid van de Raad schorsen als daartoe met een tweederde meerderheid wordt besloten. De betrokkene heeft daarbij het recht te worden gehoord en kan in beroep gaan bij de Redactievergadering.

4. Zittingsduur van de Redactieraad

4.1. De Redactieraad wordt gekozen voor een zittingsperiode van twee jaar.

4.2. Het mandaat van een lid eindigt als hij geen deel meer uitmaakt van de kiesgroep die hem heeft aangewezen, tenzij de kiesgroep en een meerderheid van de Redactieraad geen bezwaar hebben tegen zijn aanblijven. Het lid moet in dat geval wel als journalist in dienst blijven van de omroep.

5. Vergaderingen van de Redactieraad

5.1. De Redactieraad vergadert ten minste zes maal per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of tenminste drie leden van de Raad dat verlangen, alsmede op schriftelijk verzoek van tenminste tien journalisten, niet zijnde leden van de Redactieraad.

5.2. De Redactieraad kan personen van buiten de Raad en ook van buiten de omroep inschakelen voor advies.

5.3. De voorzitter publiceert de agenda voor een vergadering uiterlijk een week voor de bijeenkomst. Iedere journalist kan aanvullende
voorstellen indienen. Ook kan iedere journalist de voorzitter vragen om bij het overleg over een of meer punten van de agenda te worden betrokken. De voorzitter beslist hierover. Bij afwijzing kan de betrokkene in beroep gaan bij de Redactieraad.

5.4. De Redactieraad kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als de meerderheid van de leden aanwezig is. De vergaderingen zijn besloten, tenzij de Redactieraad anders besluit. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in het geval van artikel 3.3. van dit Huishoudelijk Reglement.

5.5. Leden van de Redactieraad en overige deelnemers aan vergaderingen van de Redactieraad zijn gehouden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie.

5.6. Van iedere vergadering dient een resumé te worden opgesteld, dat ter kennis wordt gebracht van alle journalisten die werkzaam zijn bij de omroep.

5.7. Vergaderingen van de redactieraad vinden plaats in werktijd. Leden van de redactieraad worden vrijgesteld van werk met behoud van salaris voor het bijwonen en voorbereiden van redactieraadvergaderingen, tenminste voor 30 uur per jaar.

6. Slotbepaling

Het Huishoudelijk Reglement maakt integraal deel uit van het Redactiestatuut. Op initiatief van de Redactieraad, hoofdredacteur of directeur kunnen wijzigingen in dit Huishoudelijk Reglement worden aangebracht. De Redactieraad bereidt een wijzigingsvoorstel voor, eventueel in overleg met hoofdredacteur en/of directeur, en legt het concept ter instemming voor aan de Redactievergadering. Na verkregen instemming legt de Redactieraad het concept voor ter goedkeuring aan achtereenvolgens hoofdredacteur en directeur, waarna de directeur het bekrachtigt.

cao