Redactiestatuut Personeelsblad

Voorbeeld redactiestatuut personeelsblad

(reglement overeenkomstig artikel 10 lid 2 van het huishoudelijk reglement van de Nationale Ziekenhuisraad)

Artikel 1

De Nationale Ziekenhuisraad geeft op grond van artikel 3 van de statuten een tijdschrift uit. Artikel 10 van het huishoudelijk reglement geeft daaromtrent de volgende aanwijzingen:

1. Ter voorlichting van haar leden en ter behartiging van de belangen van het ziekenhuiswezen geeft de vereniging een tijdschrift uit.
2. Het bestuur stelt een reglement vast, waarin het beheer en de redactie van het tijdschrift worden geregeld.

Artikel 2

“Het Ziekenhuis” heeft ten doel:

  • Het bekend maken en verduidelijken van het beleid van de NZR;
  • Het geven van actuele informatie over alle belangrijke ontwikkelingen die zich in de ziekenhuiswereld voordoen, ontwikkelen in de professionele groeperingen daaronder begrepen;
  • Het aan de orde stellen van vraagstukken, onder andere door publicatie van voorlichtende artikelen, die geacht mogen worden de belangstelling van het ziekenhuiswezen te hebben;
  • Het bevorderen van het contact tussen de leden en de vereniging vdoor middel van verslagen en mededelingen over bijeenkomsten en andere gebeurtenissen;
  • Het zowel intern als extern begrip kweken voor de Nederlandse ziekenhuisinrichtingen en hun nationale organisatie.

Artikel 3

Het bestuur benoemt een uit ten hoogste zeven leden bestaande redactie-commissie waarin in elk geval zitting hebben een directielid van de NZR en het hoofd van de stafafdeling public-relations, de laatste als adviserend lid. Haar voorzitter wordt in functie benoemd na overleg met de redactiecommissie.

De leden worden na overleg met de redactiecommissie benoemd voor de periode van vier jaar. Ze kunnen eenmaal worden herbenoemd.

De NZR vergoedt de door de leden van de redactiecommissie te maken onkosten.

De voorzitter roept de vergadering bijeen; de voorzitter en de leden van de redactiecommissie hebben het recht om een vergadering aan te vragen.
De redactiecommissie vergadert tenminste zes maal per jaar.

Artikel 4

De redactiecommissie ziet er op toe, dat het tijdschrift beantwoordt aan zijn doel, zoals omschreven in artikel 2.

De redactiecommissie geeft binnen het raam van dit reglement algemene beleidslijnen aan de redacteur en ziet toe op de naleving ervan.

Artikel 5

De aan het bureau van de NZR verbonden redacteur is, met inachtneming van het in artikel 4 bepaalde, verantwoordelijk voor de samenstelling, de inhoud, de lay-out en de opmaak van het tijdschrift, dat hij redigeert volgens journalistieke principes.
Voor het tussentijds overleg onderhoudt hij contact met de voorzitter van de redactiecommissie, die voor publicatie een afschrift ontvangt van de kopij.

Artikel 6

De redactiecommissie wordt voor de uitvoering van haar werkzaamheden bijgestaan door een aan het bureau van de NZR verbonden secretaris. De secretaris bereidt de vergadering van de redactiecommissie voor en voert de correspondentie namens de commissie; hij houdt de leden van de commissie op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de ziekenhuiswereld en onderhoudt daartoe de nodige contacten met functionarissen op het bureau, met de verschillende organen van de vereniging en met andere instellingen op het gebied van de gezondheidszorg; hij voorziet de leden van de commissie van de nodige documentatie; hij regelt de betaling van de auteurshonoraria volgens de richtlijnen van de directie.

Artikel 7

Het bestuur van de NZR stelt jaarlijks na overleg met de voorzitter van de redactiecommissie, de redacteur en de secretaris de begroting van het tijdschrift vast. De begroting van het tijdschrift vormt een onderdeel van de begroting van de NZR.

Artikel 8

De directie van de NZR stelt jaarlijks in overleg met de voorzitter van de redactiecommissie, de redacteur en de secretaris de hoogte van de auteurshonoraria vast.

cao