Besluitvorming rond reorganisatie

Een reorganisatie begint doorgaans met een door de werkgever opgesteld reorganisatieplan. De Ondernemingsraad heeft adviesrecht over het reorganisatieplan, daarnaast dient het personeel te worden geïnformeerd en wordt overleg met de vakbond gevoerd over een Sociaal Plan.

Het voorgenomen besluit

Het reorganisatieplan wordt eerst in de vorm van een voorgenomen plan naar buiten gebracht. In het plan zijn de achtergronden, de noodzaak en de gevolgen van de reorganisatie beschreven.

Het moment van het voorgenomen besluit is ook het moment dat het personeel wordt geïnformeerd. Wet en/of cao’s schrijven voor dat ondernemingsraad (redactiecommissie), redactieraad en vakorganisaties worden geïnformeerd.

De rol van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft op basis van de Wet op de Ondernemingsraden een aantal verantwoordelijkheden, zoals het beoordelen van nut en noodzaak van de reorganisatie. Is het noodzakelijk dat een reorganisatie plaatsvindt en zo ja, is de wijze waarop gereorganiseerd wordt proportioneel?

De ondernemingsraad heeft een aanzienlijk aantal instrumenten om onderzoek te verrichten en kan hiervoor specifieke (financiële en juridische) adviseurs inschakelen. De OR rondt de werkzaamheden af met een advies. De redactieraad zal specifiek kijken naar de gevolgen van de voorgenomen reorganisatie voor de redactie in het licht van de journalistieke ambities van het bedrijf.

Afspraken in een Sociaal Plan

In het Sociaal Plan spreekt de werkgever met de vakorganisatie(s) af hoe met de gevolgen van de reorganisatie voor de werknemers wordt omgegaan. De NVJ behartigt de belangen van de werknemers en streeft naar een zo gunstig mogelijke uitkomst.

Zodra er een principeakkoord is bereikt, wordt het resultaat ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Op basis van de afspraken in het sociaal plan worden de (personele) veranderingen doorgevoerd. Eventueel controleren begeleidings- of toetsingscommissies de toepassing in naleving van het sociaal plan.

Het sociaal plan roept voor de werknemers wiens positie mogelijk op de tocht staat, vaak vele vragen op, zoals: ben ik terecht boventallig, is er een vrijwillig vertrekregeling, wat zijn de mogelijkheden voor herplaatsing, is er een vergoeding bij ontslag en hoe zit het met mijn aanspraken op ww.

Het bepalen van de boventalligheid

Wanneer een bedrijf moet reorganiseren, betekent dat doorgaans dat het werk met minder mensen moet worden gedaan. Op een redactie worden bijvoorbeeld 10 mensen boventallig. Wie dat zijn wordt doorgaans bepaald via een systeem van afspiegeling.

Afspiegeling

Afspiegeling houdt kort gezegd in dat op bijvoorbeeld een redactie, de leeftijdsopbouw na de reorganisatie zoveel mogelijk gelijk is aan de leeftijdsopbouw vóór de reorganisatie.

Binnen een bepaalde leeftijdsgroep geldt dan het last in first out-principe. Soms kiest de werkgever ervoor niet af te spiegelen, maar een gehele functiecategorie op te heffen en nieuwe functies te creëren, waarop dan kan worden gesolliciteerd. Of deze methode (ook wel ‘stoelendans’ genoemd) is toegestaan, hangt onder meer af van het antwoord op de vraag of de nieuw gecreëerde functie wezenlijk verschilt van de oude opgeheven functie.