Besluitvorming rond reorganisatie

Een reorganisatie begint meestal met een door de werkgever opgesteld reorganisatieplan. De ondernemingsraad heeft adviesrecht over dit plan, daarnaast dient het personeel te worden geïnformeerd en wordt overleg met de vakbond gevoerd over een sociaal plan.

Voorgenomen besluit

Het reorganisatieplan wordt eerst in de vorm van een voorgenomen plan naar buiten gebracht. In het plan worden achtergronden, noodzaak en gevolgen van de reorganisatie beschreven. Dit is ook het moment dat het personeel wordt geïnformeerd. De wet en cao’s schrijven voor dat de ondernemingsraad (redactiecommissie), redactieraad en vakorganisaties worden geïnformeerd.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) heeft op basis van de Wet op de Ondernemingsraden een aantal verantwoordelijkheden, zoals het beoordelen van nut en noodzaak van de reorganisatie. Is het noodzakelijk dat een reorganisatie plaatsvindt en zo ja, is de wijze waarop gereorganiseerd wordt proportioneel? Voor deze beoordeling heeft de ondernemingsraad een aanzienlijk aantal instrumenten om onderzoek te verrichten en kan hiervoor specifieke (financiële en juridische) adviseurs inschakelen. De OR rondt de werkzaamheden af met een advies. De redactieraad zal specifiek kijken naar de gevolgen van de voorgenomen reorganisatie voor de organisatie (redactie) in het licht van de journalistieke ambities van het bedrijf.

Sociaal plan

In het sociaal plan spreekt de werkgever met de vakorganisatie(s) af hoe de organisatie met de gevolgen voor de werknemers omgaat. De NVJ behartigt de belangen van de werknemers en streeft naar een zo gunstig mogelijke uitkomst. Zodra een principeakkoord is bereikt, wordt het resultaat ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Op basis van de afspraken in het sociaal plan worden de (personele) veranderingen doorgevoerd. Eventueel controleren begeleidings- of toetsingscommissies de naleving van het sociaal plan.

Het sociaal plan roept vaak vele vragen op, zoals: ben ik terecht boventallig, is er een vrijwillig vertrekregeling, wat zijn de mogelijkheden voor herplaatsing, is er een vergoeding bij ontslag en hoe zit het met mijn aanspraken op WW? Neem in zo’n geval contact op met de afdeling Advocaten & Juristen NVJ.

Boventalligheid

Wanneer een bedrijf moet reorganiseren, betekent dit doorgaans dat het werk met minder mensen moet worden gedaan. Op een redactie worden bijvoorbeeld tien mensen boventallig. Wie dat zijn, wordt doorgaans bepaald via een systeem van afspiegeling. Kort gezegd houdt dit in dat op (bijvoorbeeld) een redactie de leeftijdsopbouw na de reorganisatie zoveel mogelijk gelijk is aan de leeftijdsopbouw vóór de reorganisatie.

Binnen een bepaalde leeftijdsgroep geldt dan het last in first out-principe: wie als laatste is binnengekomen, moet als eerste weer vertrekken. Soms kiest de werkgever ervoor niet af te spiegelen, maar een gehele functiecategorie op te heffen en nieuwe functies te creëren, waarop dan kan worden gesolliciteerd. Of deze methode (ook wel ‘stoelendans’ genoemd) is toegestaan, hangt onder meer af van het antwoord op de vraag of de nieuw gecreëerde functie wezenlijk verschilt van de oude opgeheven functie.


Meer weten?

Neem contact op met de afdeling Advocaten & Juristen.