Ontslagvergoeding

Als een ontslagvergoeding beschikbaar is (en dat is helaas steeds minder vaak het geval), dan is de hoogte daarvan doorgaans opgenomen in het sociaal plan.

Vaststelling hoogte vergoeding

Kantonrechtersformule

Veelal werd in het verleden aangehaakt bij de zogenoemde kantonrechtersformule. Die formule houdt in dat de hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld op basis van de formule A x B x C, waarbij A staat voor (gewogen) dienstjaren, B voor beloning en C voor een eventuele correctiefactor. Met gewogen dienstjaren wordt bedoeld dat de dienstjaren zwaarder wegen naar gelang de leeftijd. Dienstjaren tussen het 45ste en 55ste levensjaar wegen zwaarder dan de dienstjaren vóór bijvoorbeeld de 35ste verjaardag.

De C factor ligt tegenwoordig in een sociaal plan vaak onder de 1. Indien de hoogte van de vergoeding is vastgelegd in een sociaal plan dat met de bonden is overeengekomen, dan is de hoogte daarvan ook voor een rechter vaak ‘heilig’ en leidt een procedure eigenlijk nooit tot een hogere vergoeding.

Soms is in het sociaal plan een zogenoemde hardheidsclausule opgenomen. In zeer schrijnende gevallen kan daar een beroep op worden gedaan. In nieuwere sociaal plannen zal veelal aansluiting worden gezocht bij de sinds 1 juli 2015 in de wet opgenomen transitievergoeding. Deze is aanmerkelijk lager dan de ‘oude’ kantonrechtersformule.

Transitievergoeding

De wettelijke hoofdregel is dat de transitievergoeding over de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst overeenkomt met 1/6 van het maandsalaris voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (feitelijk dus 1/3 maandsalaris per dienstjaar). Na een dienstverband van tien jaar is de opbouw ¼ maandsalaris per 6 maanden (feitelijk ½ maand per dienstjaar).

De transitievergoeding is niet verschuldigd voor jonge werknemers (onder 18 jaar) met een klein dienstverband (minder dan 12 uur), bij een einde aan het dienstverband op de pensioengerechtigde leeftijd, bij ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer en bij faillissement van de werkgever. Ook kent de wet nog een aantal overgangsregelingen (tot 1 januari 2010). Bijvoorbeeld voor oudere werknemers en kleine werkgevers.

In een sociaal plan wordt vaak een hogere vergoeding dan de transitievergoeding afgesproken (bijvoorbeeld de transitievergoeding x 1,2), zijn er vaak scholingsbudgetten en/of outplacement.