NVJ ontwikkelt leidraad voor de inrichting van een lokaal mediafonds

dinsdag 20 februari 2018

De NVJ heeft een Leidraad ontwikkeld voor de inrichting van een lokaal mediafonds. Hierin staan aanbevelingen die lokale en regionale besturen kunnen gebruiken bij de inrichting van een dergelijk fonds. De leidraad is inmiddels onder de aandacht gebracht bij onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

foto: Kees van de Veen

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. De lokale democratie functioneert pas werkelijk als je als burger ook een idee hebt op wie je stemt. Hiervoor is een actieve lokale journalistiek noodzakelijk, die onafhankelijk informeert en controleert. 

De NVJ juicht het toe dat lokale en regionale besturen initiatieven ontplooien voor fondsen om de journalistieke functie op lokaal niveau te ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat dergelijke fondsen ook het gewenste effect sorteren, heeft de NVJ een Leidraad voor de inrichting en doelstelling van een lokaal mediafonds ontwikkeld.

Absolute voorkeur geniet landelijke steun voor regionale of lokale journalistiek, via een sterke en professioneel georganiseerde publieke omroep op regionaal en streekniveau naast een laagdrempelig model voor private mediabedrijven, bijvoorbeeld via lagere fiscale lasten voor redacties (zie uitleg het Deense model) en een btw 0-tarief voor print en online nieuwsuitgaven.

Bovendien is de beste vorm voor steun vanuit een provincie of gemeente het ondersteunen van lokale media vanuit een ruim publiciteitsbudget richting de lokale relevante nieuwskanalen, zowel in print als online.

We zien dat de afgelopen jaren steeds meer is bezuinigd op het publiciteits-/advertentiebudget voor onder andere gemeente- of provincieberichten ten koste van de lokale media.

Alvorens te denken aan een regionaal of lokaal fonds zou dit budget weer op peil moeten worden gebracht cq moeten worden verhoogd, zodat informatie vanuit de gemeenten via ingekochte banners of advertentieruimte het beste de lokale bevolking bereikt en lokale media langs die weg extra ondersteuning ontvangen voor hun onafhankelijke nieuwsvoorziening.

    

Samengevat pleit de NVJ voor:

  • Het fonds heeft een bovenregionaal of landelijk karakter en een onpartijdig fondsbestuur, dat geen directe of indirecte verbinding of belangen heeft met de lokale politiek, het lokale bedrijfsleven of andere lokaal actieve organisaties.
  • Zorg voor een nulmeting met betrekking tot de lokale journalistieke situatie.
  • Aanvragen van zowel publieke als commerciële spelers, digitaal, RTV of print, redacties en freelancers, moeten toegang hebben tot het fonds.
  • Laat aan de journalistiek over om de inhoud en importantie van een bepaald project of onderwerp te bepalen.
  • Stel een (model)redactiestatuut als voorwaarde om er zeker van te zijn dat de aanvrager onafhankelijk werkt en volgens de journalistieke beginselen.
  • Bij de beoordeling van begrotingen moet worden gekeken naar reële ureninvesteringen en fatsoenlijke honorering van betrokken professionals. De NVJ Tarievencalculator geeft een indicatie van een redelijk uurtarief. 
  • Zorg voor een laagdrempelige procedure voor kortlopende projecten; journalistieke projecten hebben vaak urgentie en zijn bij aanvang niet altijd uitgekristalliseerd.

Ga hier naar de volledige tekst van de NVJ Leidraad voor de inrichting en doelstelling van een lokaal mediafonds.