Arbeidsvoorwaardenbeleid: waardering voor vakmanschap, aandacht voor werkdruk

donderdag 8 november 2018

De NVJ zet in 2019 in op een looneis van 4 tot 4,5 procent, afhankelijk van het inflatiepercentage. Een deel van de loonruimte kan worden ingezet om tot betere tarieven voor zelfstandigen en afspraken over goed opdrachtgeverschap te komen. Het NVJ Arbeidsvoorwaardenbeleid 2019 bevat onder andere voorstellen op het gebied van waardering, werkdruk, beloning, duurzame inzetbaarheid, pensioen, opleidingen, veiligheid en diversiteit. Op woensdag 28 november wordt het arbeidsvoorwaardenbeleid tijdens de ALV vastgesteld.

(foto: Martine Krekelaar)

 

  • Ga hier naar de volledige tekst van het NVJ Arbeidsvoorwaardenbeleid 2019

Samenvatting Arbeidsvoorwaardenbeleid 2019

Vakmanschap

(Foto)Journalisten moeten niet vooral als kostenpost worden beschouwd, maar de waardering krijgen die ze verdienen. Om inhoud te kunnen geven aan vakmanschap zijn voldoende tijd en (financiële) middelen noodzakelijk. 

Journalistiek heeft een prijs

Met de campagne ‘(Foto)Journalistiek heeft een prijs’ is het bewustzijn vergroot dat journalisten ongeacht hun contractvorm fatsoenlijk betaald moeten worden om goed hun werk goed te kunnen doen. De boodschap is op de agenda gekomen bij politiek en mediabedrijven. Het is nu zaak om door te pakken.

Schijnconstructies/payrolling

De NVJ wil ontduiking van de cao via schijnconstructies, waarbij vast journalistiek werk uit kostenoverwegingen wordt ingeruild voor onzeker flexwerk, voorkomen. Dit vraagt om heldere en controleerbare cao-afspraken over het thema gelijk speelveld waarbij werkgevers/opdrachtgevers beter aangesproken kunnen worden op hun verantwoordelijkheden. 

Code goed opdrachtgeverschap en NVJ Tarievencalculator

Meer transparantie door mediabedrijven over afspraken en voorwaarden bij werk in opdracht, het zorgvuldig omgaan met zakelijke belangen, gelijkwaardigheid en eerlijke beloning. Hier hoort een contract bij met redelijke voorwaarden inzake auteursrecht, betalingsvoorwaarden en een freelance-uurtarief, conform de NVJ Tarievencalculator.

Collectieve afspraken voor freelancers 

De NVJ wil aanhaken bij initiatieven in de culturele sector waarbij in overleg met de politiek, de sector en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt afgesproken hoe de onderhandelingspositie voor zelfstandigen kan worden verbeterd, door het opstellen van een code goed opdrachtgeverschap. Daarin passen afspraken over leveringsvoorwaarden, auteursrecht en toepassing van een tariefcalculator of minimumtarieven. 

Looneis

Mediabedrijven behalen weer goede rendementen en investeren volop. Na jaren van loonmatiging wordt de looneis gesteld op 4 tot 4,5 procent (afhankelijk van het inflatiepercentage). Daarbij is er ruimte voor maatwerk, bijvoorbeeld door een  deel van de loonruimte te benutten om de positie te verbeteren van journalisten die niet in loondienst zijn.

Adviestarieven

Door hun marktmacht valt er bij grote mediabedrijven nauwelijks te onderhandelen over tarieven en voorwaarden. Via het uitventen van de NVJ Tarievencalculator, het kenbaar maken van redelijke tarieven voor journalistiek werk, en het maken van afspraken over toepassing hiervan binnen de sector willen we tegenwicht bieden tegen de marktmacht van grote mediabedrijven. 

Werkdruk

Door kostenbesparingsprogramma’s met verlies aan banen moeten kleinere redacties meer doen en meer verschillende taken uitvoeren. Dit leidt tot stress, onzekerheid en hoge werkdruk. De NVJ wil breed onderzoek doen naar de ervaringen van werkstress specifiek gericht op redacties.

Veiligheid

De NVJ heeft deze zomer afspraken gemaakt over de verbetering van veiligheid voor journalisten zodat meer preventief wordt opgetreden ten aanzien van veiligheidsrisico’s voor journalisten. We willen afspraken in de cao vastleggen over opleidingen, informatievoorziening en preventiemaatregelen op het gebied van veiligheid en bescherming van journalisten.

Duurzame inzetbaarheid, voor jong en oud

Leeftijdsbewust personeelsbeleid kan journalisten helpen een gezonde balans te vinden tussen werk en vrije tijd, zodat ze op een gezonde manier hun pensioen kunnen halen. De NVJ wil een deel van de loonruimte inzetten voor duurzame inzetbaarheid en een verhoging van het aantal jonge journalisten dat via een instroomproject doorstroomt naar een vaste baan. 

Stages

Stages moeten hogere vergoeding krijgen en altijd gekoppeld zijn aan een educatief doel. (Vervolg)stages zonder educatief doel zijn een vorm van werken onder het wettelijk minimumloon en daarmee wordt de cao omzeild.  

Opleidingen

Voor journalisten van alle leeftijden geldt dat er voldoende gelegenheid moet zijn om opleidingen te volgen onder werktijd en goede mogelijkheden om werk en privé te combineren. De NVJ wil harde controleerbare afspraken maken over (persoonlijke) opleidingsbudgetten.  

Pensioen 

De NVJ zet zich in voor goede pensioenregelingen voor iedereen die werkt in de journalistiek, waarin sprake is van solidariteit en collectieve risicodeling.  Cao's voor journalisten dienen een stevige pensioenparagraaf te bevatten en er moeten mogelijkheden komen voor freelancers om betaalbare pensioen- en arbeidsongeschikheidsverzekeringen (AOV) af te sluiten, bij voorkeur via collectieve regelingen. De NVJ onderzoekt momenteel met pensioenfonds PGB of freelancers toegelaten kunnen worden tot het collectieve pensioen van PGB. 

Diversiteit

De NVJ vindt het belangrijk dat er journalisten op redacties werken met verschillende achtergronden en perspectieven. De NVJ ziet dit primair als een verantwoordelijkheid van redacties zelf, maar flankerend kunnen er collectieve maatregelen worden genomen die als impuls kunnen worden beschouwd om tot een diverse samenstelling op alle niveaus te komen. Zo bleek uit een onderzoek bij de BBC dat er een groot verschil in beloning bestond tussen mannen en vrouwen op redacties en onder de mannelijke en vrouwelijke freelancers. We stellen voor om de werkgevers/opdrachtgevers in de media een dergelijke rapportage-opdracht mee te geven, zodat duidelijk wordt of er in Nederland sprake is van ongelijke beloning.

Algemene Ledenvergadering en Kees Lunshoflezing

Wil je meepraten over arbeidsvoorwaardenbeleid, speerpunten of begroting? Kom dan naar de Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 november, vanaf 14.30 in Nieuwspoort. Aansluitend vindt de Kees Lunshoflezing plaats. Klik hier voor meer informatie.