Algemene voorwaarden NVJ Academy

(mei 2022)

 

1.    Voorwaarden van toepassing

 

1.1             Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen, workshops, cursussen, bijeenkomsten en debatten die worden georganiseerd door of met medewerking van NVJ, NVJ Academy, NVF en Villamedia. Daar waar onderstaand NVJ staat, gelden dezelfde bepalingen ook voor NVJ Academy, NVF en Villamedia. Daar waar onderstaand cursus(sen) staat, worden ook evenementen, workshops, bijeenkomsten en debatten bedoeld.

1.2             Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van cursist wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3             Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voorwaarden en/of de overeenkomst zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door de NVJ schriftelijk zijn bevestigd.

 

2.    Tarieven

 

2.1             Voor alle door De NVJ aangeboden opleidingen en overige diensten gelden de prijzen, dan wel de tarieven, zoals vermeld in het trainingsprogramma van NVJ Academy. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

2.2             De NVJ is voor haar beroepsopleidingen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hierdoor is de NVJ een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn en zijn onze opleidingen vrijgesteld van BTW.

2.3             Deze prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden ná het sluiten van de overeenkomst wijzigen, dan behoudt de NVJ zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. (Indien en voor zover de prijzen aldus met meer dan 15% worden verhoogd, heeft cursist het recht de overeenkomst te ontbinden.)

 

3.    Inschrijving

 

3.1             Inschrijven geschiedt met het inschrijfformulier op de website (https://www.nvj.nl/nvj-academy), tenzij anders vermeld. Enkele dagen na de inschrijving ontvangt de cursist een bevestiging. De cursist heeft een bedenktijd van 14 dagen na de inschrijving.

3.2             Een overeenkomst (tot het geven van opleidingen dan wel het verrichten van overige diensten) komt slechts tot stand indien en voor zover de NVJ een opdracht (c.q. aanmelding voor een opleiding) schriftelijk heeft aanvaard.

3.3             Door het aangaan van een overeenkomst met de NVJ wordt aan de NVJ toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de inschrijving verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de NVJ uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten en sporadisch ook voor telefonische benadering over het lidmaatschap van de NVJ. De NVJ zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

3.4             Alle informatie die door de cursist wordt verstrekt is vertrouwelijk voor de NVJ, haar medewerkers en docenten.

 

4.    Annuleren

 

4.1             Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus kan kosteloos geannuleerd worden. Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Bij inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus, vervalt de bedenktijd op het moment van deelname aan de cursus.

4.2             De NVJ accepteert vervangers voor reeds ingeschreven cursisten.

4.3             Indien de cursist na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de cursist geen recht op enige terugbetaling. Als de tussentijdse beëindiging het gevolg is van ziekte of calamiteit, heeft de cursist het recht om de cursus alsnog te volgen, indien die binnen een jaar na inschrijving nogmaals gegeven wordt.

4.4             De NVJ heeft het recht zonder opgave van reden de cursus te annuleren of deelname van een cursist te weigeren, in welke gevallen de cursist recht heeft op terugbetaling van het volledige bedrag. Indien er sprake is van terugbetalen dan doet de NVJ dit uiterlijk binnen 28 dagen nadat de cursist de creditfactuur heeft ontvangen.

4.5             Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van de NVJ.

4.6             Door de NVJ aangeboden opleidingen (in de ruimste zin van het woord) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

4.7             De NVJ heeft het recht om tijd en locatie van de cursus te wijzigen.

 

5.    Ziekte van docent

 

5.1             Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal de NVJ indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.

5.2             Indien vervanging binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal de NVJ de cursist hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 11 van toepassing.

5.3             Indien de NVJ binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikel 11 niet van toepassing en kan de cursist geen recht doen gelden op vergoeding van schade, rente en kosten en/of korting op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

 

6.    Betaling

 

6.1             De cursist zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum aan de NVJ voldoen tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle aan de cursist in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De cursist is niet bevoegd tot verrekening. De cursist heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens de NVJ op te schorten.

6.2             Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de cursist in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van de NVJ op cursist onmiddellijk opeisbaar.

6.3             De cursist is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%.

6.4             Indien cursist jegens de NVJ in verzuim is, is hij verplicht de NVJ de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de cursist te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,00, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Ieder bedrag dat van de cursist wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.

7.    Garantie

 

7.1             De NVJ staat er jegens de cursist voor in dat de door haar geleverde opleidingen en overige diensten voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Klachten dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken aan de NVJ te worden gemeld. Voor de klachtenprocedure verwijzen wij naar onze website (https://www.nvj.nl/klachtenprocedure-nvj-academy). Op voorwaarde dat tijdig en correct is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de opleidingen en/of overige diensten niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen, zal de NVJ deze opleidingen en/of overige diensten opnieuw deugdelijk uitvoeren. Door voldoening aan die prestatie is de NVJ ter zake van haar verplichtingen jegens de cursist volledig gekweten en tot geen verdere (schade-)vergoeding gehouden.

 

8.    Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

8.1             De NVJ is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor zgn. gevolgschade die de cursist of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade.

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de NVJ beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.

8.2             Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van de NVJ op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (Productenaansprakelijkheid). de NVJ zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de NVJ of haar leidinggevend personeel.

8.3             Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de NVJ of haar leidinggevend personeel zal de cursist de NVJ vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten en zal hij de NVJ alle schade vergoeden die de NVJ lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

 

9.    Geheimhouding

 

9.1             Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

10.    Intellectuele eigendom

 

10.1             De cursist krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de opleidingen en overige diensten, dan wel de ter beschikking gestelde materialen, zulks ongeacht de vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij de NVJ dan wel bij een ander berusten.

10.2             De NVJ verklaart dat naar haar beste weten de opleidingen en overige diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan de NVJ zo nodig de desbetreffende opleidingen en overige diensten vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De cursist heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

10.3             De cursist zal de NVJ onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de opleidingen en overige diensten. Alsdan is de NVJ bevoegd daartegen mede namens de cursist verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal de cursist de NVJ zijn optimale medewerking verlenen.

10.4             Voor alle werkstukken die door de deelnemers zijn vervaardigd berust het auteursrecht bij de NVJ, onafhankelijk op welke drager het is vastgelegd. Door het feit van deelneming wordt de cursist geacht de rechten van bedoelde werkstukken/materiaal aan de NVJ te hebben overgedragen.

 

11.    Verzuim en ontbinding

 

11.1             Bij verzuim van cursist of in een van de in artikel 10.2 genoemde gevallen is de NVJ bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst.

11.2             In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de cursist, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij de NVJ binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.

11.3             Het bepaalde in de artikelen 10.1 en 10.2 doet niet af aan de overige rechten van de NVJ op grond van de wet en de overeenkomst.

11.4             In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 10.1 of (ii) 10.2, zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van de NVJ op de cursist uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van de NVJ op cursist onmiddellijk en in het geheel opeisbaar (en is de NVJ gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In verband daarmee zullen de NVJ en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van cursist te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. De cursist is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de NVJ in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.)

 

12.    Overmacht

 

12.1             Indien de NVJ door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de cursist kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. de NVJ zal de cursist zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachttoestand.

12.2             Duurt de overmachttoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

12.3             Ingeval van overmacht heeft de cursist geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als de NVJ als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

12.4             Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de NVJ onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cursist geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de NVJ kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij de NVJ of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij de NVJ als op de locatie waar de opleiding plaatsvindt.

13.    Toepasselijk recht en rechtskeuze

 

13.1             Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

13.2             Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat de NVJ het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen cursist aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

 

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40530054.

Downloads