‘Provincies wettelijk verplicht regionale omroepen te financieren’

vrijdag 28 oktober 2011

De NVJ stuurt vandaag een brandbrief naar de Provinciale Staten van Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland, Groningen, Flevoland en Utrecht over de voorgenomen bezuinigingen op de regionale omroepen Omroep Brabant, RTV Noord-Holland, RTV West, RTV Rijnmond, RTV Noord, Omroep Flevoland en RTV Utrecht. De NVJ maakt zich niet alleen grote zorgen over de maatschappelijke en journalistieke taak die hierdoor in gevaar komt, ook dreigt een reorganisatie die onnodig en onterecht is.

De provincies hebben de wettelijke verplichting om de provinciale omroepen te financieren, waarbij in de Mediawet zelfs expliciet is vastgelegd dat het niveau zoals in 2004 gold, gehandhaafd dient te blijven.
In artikel 2.170 lid 1 van de Mediawet staat: “Gedeputeerde Staten zorgen voor de bekostiging van het functioneren van ten minste één regionale publieke media-instelling in de provincie door vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van de regionale publieke mediadienst, voor zover die kosten niet op andere wijze zijn gedekt, op zodanige wijze dat:
a. een kwalitatief hoogwaardig media-aanbod mogelijk is en continuïteit van bekostiging is gewaarborgd; en
b. in ieder geval per provincie het in 2004 bestaande niveau van de activiteiten met betrekking tot de verzorging van media-aanbod door de regionale publieke media-instelling(en) ten minste gehandhaafd blijft.”

‘Wij kunnen dit niet anders lezen dan een wettelijke verplichting voor de provincie om de provinciale omroep op het niveau van 2004 geïndexeerd te financieren’, zegt omroepsecretaris Marc Visch. Korting op de basisfinanciering kan alleen als het parlement de Mediawet aanpast. De provincies krijgen overigens van het Rijk ook middelen om aan die plicht te voldoen. De beleidsvrijheid voor de provincies ligt op het vlak van eventuele additionele financiering. ‘Onze zienswijze wordt overigens onderschreven door het Commissariaat voor de Media en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. September jongstleden heeft minister Van Bijsterveldt dit nog eens geschreven aan de provincies.’

De NVJ maakt zich grote zorgen over de toekomst van de regionale omroepen. Niet alleen wordt de omroep op oneigenlijke gronden gekort op haar basisfinanciering, de korting wordt ook nog eens in volle omvang voor het komende jaar van toepassing verklaard. Korting op de basisvoorziening betekent dat de maatschappelijke en journalistieke taak die de omroep op grond van de wet toegewezen heeft gekregen in gevaar komt.
Tegelijkertijd maakt de NVJ zich ernstig zorgen over de werkgelegenheid. Directie en hoofdredactie heeft een ingrijpende reorganisatie afgekondigd om de korting op te kunnen vangen. ‘Dit is een in onze ogen onnodige en onterechte reorganisatie,’ aldus Marc Visch. ‘Wij hebben er alle vertrouwen in dat de aangewezen rechtsorganen uiteindelijk zullen oordelen dat de provincie oneigenlijk handelt. Dat neemt niet weg dat tegen de tijd dat dat oordeel wordt geveld er onherstelbare schade is aangericht.’