Aanvulling sociale regeling regionale omroepen

donderdag 16 juni 2016

De NVJ, FNV KIEM en CNV Vakmensen hebben met de regionale omroeporganisaties onderhandeld over een addendum op de sociale regeling in de cao 2015-2016. Deze aanvulling is nodig om specifieke zaken bij de reorganisatie van de regionale omroepen te regelen, die niet in de algemene sociale regeling staan. Leden werkzaam bij de regionale omroepen kunnen vanaf donderdag tot 13 juli hun stem uitbrengen op de aanvulling.

Trage besluitvorming

Tijdens de onderhandelingen speelde mee dat de nieuwe structuur en de inrichting van de regionale omroepen nog onzeker en onduidelijk is. Door de trage politieke besluitvorming was het lastig om de juiste aanvullende maatregelen te bepalen om de personele gevolgen goed te kunnen dekken. Er is nu zicht op definitieve afronding van het wetgevingstraject per 1 januari 2017. Voor die datum zullen al maatregelen per omroep nodig zijn om de beoogde bezuinigingen van 17 miljoen euro in te kunnen vullen.

Voor medewerkers in vaste en tijdelijke dienst

De sociale regeling en het addendum zijn van toepassing op medewerkers in vaste en tijdelijke dienst die te maken krijgen met de reorganisatie door bezuinigingen en wijziging van de mediawet. De algemene sociale regeling is al in 2015 door de leden goedgekeurd.

Hoofdpunten addendum:

  • Vrijwillige vertrekregeling: voor medewerkers voor wie de gevolgen van de reorganisatie dermate ingrijpend en onoverkomelijk zijn dat zij niet mee willen of kunnen in de nieuwe organisatie. Dit is uitsluitend een financiële regeling afgeleid van de sociale regeling in de cao. Toepassing van de regeling kan alleen met instemming van het ROOS-bestuur (als voorloper nieuwe RPO), dan wel de werkgever van de werknemer
  • Gevolgen van herplaatsing in een passende of nieuwe functie (art. 4). Omdat een passende functie ook een lager gehonoreerde functie kan zijn, is in het addendum een compensatieregeling afgesproken.
  • De werknemer behoudt na herplaatsing bij een nieuwe rechtspersoon zijn opgebouwde  anciënniteit (dienstjaren)
  • Omdat de nieuwe werkplek geografisch wezenlijk kan verschillen van de huidige zijn regelingen opgenomen over reiskosten, reistijd, verhuisvergoeding, dubbele woonlasten en thuiswerken
  • Over de toepassing van regelingen in het addendum is bezwaar aan te tekenen bij dezelfde begeleidingscommissie die ook is ingesteld voor de juiste toepassing van de cao sociale regeling.