Akkoord openbreken Wegener-convenant

dinsdag 26 mei 2009

Een ruime meerderheid van de NVJ-leden heeft het op onderdelen openbreken van het convenant tussen NVJ en Wegener van 28 augustus 2008 goedgekeurd. De NVJ is bereid om een aantal elementen uit het convenant tijdelijk buiten werking te stellen. Wegener krijgt negen maanden de tijd om de formatie op de redactie te verminderen door middel van vrijwillig vertrek. Uitgangspunt voor dit vrijwillig vertrek op individuele basis is het Sociaal Plan Delta.

Principeakkoord openbreken convenant 28 augustus 2008


Wegener en de NVJ spreken af om de volgende punten in het convenant gedurende negen maanden (tot eind januari 2010) buiten werking te stellen:

- de formatiegarantie met in de sideletter genoemde aantallen
- de bepaling over de freelancemedewerkersbudgetten zoals in de sideletter genoemd

Wegener krijgt aldus de gelegenheid om:
- formatievermindering op de dagbladredacties tot stand te brengen. Dit zal met name gebeuren door middel van het niet vervullen van vacatures, het niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden en vrijwillig vertrek op individuele basis. Het niveau van de aan te bieden regelingen op individuele basis zal - conform hetgeen is afgesproken in het convenant -gebaseerd zijn op het sociaal plan Delta. Indien hiervan in een specifieke situatie bij een van de dagbladen zou moeten worden afgeweken volgt overleg tussen NVJ en Wegener over de manier waarop de door Wegener gewenste formatiereductie bereikt zou kunnen worden.

- flexibel te zijn in de besteding van freelancebudgetten
Na negen maanden wordt op basis van een evaluatie bezien of herleving van de convenantafspraken mogelijk is dan wel verlenging en/of aanpassing van buitenwerkingstelling noodzakelijk is.
Voor wat betreft de formatie-afspraken en freelancebudgetten geldt daarbij dat het terugkeren naar de in 2008 afgesproken aantallen niet afdwingbaar is. Voor de NVJ zijn de in het convenant genoemde formatie en freelancebudgetten van mei 2008 uitgangspunt.

Bij de evaluatie worden drie mogelijkheden bekeken:
- bestendiging van de dan bereikte journalistieke fte-formatie
- mogelijk verdere reductie van de formatie gebaseerd op per redactie opgestelde journalistiek-inhoudelijke plannen voor de dagbladen
- toename van de formatie

De evaluatie dient onder meer de volgende onderdelen te bevatten:
- de financiële situatie bij Wegener
- werklast in relatie tot de werkdruk
- plannen cq –multimediale ambities (zie ook punt 2 en 3 van het convenant)
- journalistiek-inhoudelijke overwegingen

De NVJ krijgt vertrouwelijk inzage in de dan geldende financiële situatie bij Wegener.

Verder is er voor opschortingperiode afgesproken dat er geen absolute eisen in reducties per titel worden gesteld, dat aldus maatwerk per titel mogelijk is, dat er geen absolute vacaturestop zal worden ingesteld en dat er geen absolute verplichting zal gelden om tijdelijke contracten niet te verlengen.

Partijen willen hierbij benadrukken dat alle andere onderdelen van het convenant onverkort van kracht blijven. Wegener blijft onderschrijven dat onafhankelijke journalistiek een van de peilers is voor haar succes.


NVJ / Koninklijke Wegener NV
Amsterdam / Apeldoorn,
25 mei 2009