Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start

woensdag 5 oktober 2016

(Foto)journalisten die een geschil hebben over het Auteursrecht met een opdrachtgever hoeven niet langer naar de rechter, maar kunnen naar de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht die sneller en zonder bijkomende kosten opereert. De geschillencommissie is op 1 oktober van start gegaan.

De wet Auteurscontractenrecht is voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie om problemen tussen makers en exploitanten op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. De meningsverschillen kunnen gaan over bijvoorbeeld de billijkheid van het honoriarium of voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de overeenkomst.

Beide partijen kunnen een geschil indienen. Voor exploitanten geldt dat zij zich dienen te registreren. De geschillencommissie kent ook de mogelijkheid voor makers om anoniem een geschil in te dienen

Journalisten en fotojournalisten die een klacht willen indienen kunnen dit op de volgende manier doen:

De eerste stap is om de andere partij op de hoogte te brengen van het probleem. Is er na de klacht bij de andere partij geen oplossing gevonden, dan is de volgende stap om naar de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht te stappen.

Klacht indienen

Digitaal: klik op Klacht indienen.

Per post: download het Vragenformulier en stuur dit ingevuld naar De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Welke klachten behandelt de commissie Auteurscontractenrecht?

De geschillen kunnen gaan over:

  • het recht op billijke vergoeding van de maker voor de verlening van exploitatiebevoegdheid;
  • het recht op een aanvullende billijke vergoeding indien de maker de exploitant bevoegdheden heeft verleend ten aanzien van een exploitatie op een ten tijde van sluiting van de overeenkomst nog onbekende wijze en de exploitant gaat hiertoe over;
  • het recht op een aanvullende billijke vergoeding indien de overeengekomen vergoeding gelet op de wederzijdse prestaties een ernstige onevenredigheid vertoont in verhouding tot de opbrengst van de exploitatie van het werk (bestsellerbepaling);
  • het recht op een billijke vergoeding van de maker of uitvoerend kunstenaar voor de overdracht van rechten voor en de exploitatie van een filmwerk, zoals een film-, video, of televisieproductie;

De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor partijen, tenzij een van hen binnen drie maanden nadat afschrift van de uitspraak van de commissie aan partijen werd verzonden, het geschil bij de rechter aanhangig heeft gemaakt.

Meer informatie